Intercommunale Voor Slib En Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 23/01/2023

DETAIL

Intercommunale Voor Slib En Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten | Levering en installatie van kwikmetingen in een afvalenergiecentrale
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Intercommunale voor Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten
Postadres :  Boomsesteenweg 1000, BE- 2610  Wilrijk
E-mail:   aanbestedingen@isvag.be
Internetadres(sen):   www.isvag.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470561

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering en installatie van kwikmetingen in een afvalenergiecentrale  
Referentienummer:   ISVAG-2023/052-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  38433200
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Toelichting: De Opdrachtgever is een opdrachthoudende vereniging die op een zo duurzaam mogelijke manier huishoudelijk afval verwerkt voor de bewoners van de aangesloten steden en gemeenten. In haar installatie heeft de Opdrachtgever twee identieke ovenlijnen met telkens een doorzet van 9 ton afval/u. De ovenlijn zelf bestaat uit volgende hoofdcomponenten:
• Een oven voor de verbranding van huishoudelijk afval;
• Een stoomketel voor energierecuperatie via stoom naar enerzijds elektriciteit en anderzijds warmte;
• Een rookgaswassing met volgende filters in lijn: SNCR, elektrofilter, kalkmelkreactor, mouwenfilter en een natte gaswassing;
• Een schouw met Emissiemeetcabine.
De Opdracht bestaat eruit om per ovenlijn een kwikmeting te leveren, installeren en in bedrijf te stellen. De omvang en uitvoeringsvoorwaarden hiervan worden uitvoerig toegelicht in dit opdrachtdocument en in REF.doc.”Bijzonder bestek technische bepalingen”.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE, BE211
II.2.4. Beschrijving
Toelichting: De Opdrachtgever is een opdrachthoudende vereniging die op een zo duurzaam mogelijke manier huishoudelijk afval verwerkt voor de bewoners van de aangesloten steden en gemeenten. In haar installatie heeft de Opdrachtgever twee identieke ovenlijnen met telkens een doorzet van 9 ton afval/u. De ovenlijn zelf bestaat uit volgende hoofdcomponenten:   • Een oven voor de verbranding van huishoudelijk afval;   • Een stoomketel voor energierecuperatie via stoom naar enerzijds elektriciteit en anderzijds warmte;   • Een rookgaswassing met volgende filters in lijn: SNCR, elektrofilter, kalkmelkreactor, mouwenfilter en een natte gaswassing;   • Een schouw met Emissiemeetcabine.   De Opdracht bestaat eruit om per ovenlijn een kwikmeting te leveren, installeren en in bedrijf te stellen. De omvang en uitvoeringsvoorwaarden hiervan worden uitvoerig toegelicht in dit opdrachtdocument en in REF.doc.”Bijzonder bestek technische bepalingen”.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-02-28
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-12-01
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-02-10  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-02-10
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State,  BE  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-21

Scroll to Top