Katholiek Secundair Onderwijs Sint-willibrord

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 24/09/2022

DETAIL

Katholiek Secundair Onderwijs Sint-willibrord | De schoonmaak van lokalen en hun inhoud van vzw WICO scholengemeenschap.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Willibrord
Postadres :  Watermolenstraat 14, BE- 3910  Neerpelt
Tel:   +32 11539974
E-mail:   wendysmeets@wico.be
Internetadres(sen):   www.wico.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458951

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De schoonmaak van lokalen en hun inhoud van vzw WICO scholengemeenschap.  
Referentienummer:   WICO-2022/0700-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90919300
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De schoonmaak van lokalen en hun inhoud van vzw WICO scholengemeenschap.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
II.2.4. Beschrijving
De schoonmaak van lokalen en hun inhoud van vzw WICO scholengemeenschap.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
2x 1 jaar  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-24  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-24
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Hof van Beroep,  BE- 2000  Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Kamer van Koophandel,  BE- 3500  Hasselt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Hof van Beroep,  BE- 2000  Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]