Knokke-heist

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 30/05/2023

DETAIL

Knokke-heist | Marktonderzoek (RFI) i.k.v. de wooncoöperatie Knokke-Heist
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   .  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Knokke-Heist
Postadres :  Kraaiennestplein 1 bus 3, BE- 8301  Knokke-Heist
Contactpersoon:  Stefaan Keirse
Tel:   +32 505310989
E-mail:   Stefaan.keirse@knokke-heist.be
Internetadres(sen):   http://knokke-heist.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484240

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Marktonderzoek (RFI) i.k.v. de wooncoöperatie Knokke-Heist  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66100000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Met deze RFI wil de gemeente Knokke-Heist de interesse peilen bij mogelijke investeerders in een nieuw te bouwen wooncoöperatie op eigen gronden.
Op woensdag 28 juni om 18u30 wordt ook een infovergadering georganiseerd voor toekomstige bewoners, waarop het project verder wordt toegelicht en waarop u uiteraard ook welkom bent (Zaal Ravelingen, Koudekerkelaan 33 te 8301 Knokke-Heist). Het volstaat om uw aanwezigheid te bevestigen via woonloket@knokke-heist.be.
Voor meer informatie over dit project of om uw interesse kenbaar te maken kan u terecht bij de Dienst Wonen van de gemeente Knokke-Heist: Dienst Wonen Knokke-Heist p/a Kraaiennestplein 1 bus 3 8301 Knokke-Heist Diensthoofd Stefaan Keirse stefaan.keirse@knokke-heist.be Tel: 050/530 989 of 0468/172 972
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-08-15  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31