Marché Public

Koba VZW

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 15/01/2020

DETAIL

Koba VZW | Externe boekenfonds voor secundaire scholen N° 501012
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Koba VZW
Postadres: Nooitrust 4,BE Malle
Contactpersoon: Gino Broeckhoven
Tel: +32 33049100
E-mail: secretariaat@kobavzw.be
Internetadres(sen): https://www.kobavzw.be/ https://www.kobavzw.be/

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Externe boekenfonds voor secundaire scholen 
Referentienummer: A-KOBA0-2020-001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 22111000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Overheidsopdracht voor levering van Schoolboeken en aanverwante diensten
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
II.2.4. Beschrijving
Deze raamovereenkomst beoogt de verkoop en levering/facturatie van Schoolboeken secundair onderwijs (nieuw/tweedehands/huur) door de leverancier rechtstreeks aan de leerlingen via een Nederlandstalige website/webapplicatie. Met Schoolboeken wordt in dit bestek onder andere bedoeld (niet limitatief): nieuwe handboeken, huurboeken en/of tweedehandsboeken, werkboeken, handleidingen, aan methode gekoppeld leermateriaal (bvb. bordboeken), cursorische lectuur, boeken voor de bibliotheek, didactisch materiaal/verplichte literatuur (woordenboeken, atlassen, wetboeken, .). Gemakshalve zal hierna steeds Schoolboeken (met hoofdletter) worden gebruikt om dit verzamelbegrip te ben De inschrijvers verbinden er zich toe alle boeken te kunnen leveren van de meest courante uitgeverijen die actief zijn op de Vlaamse onderwijsmarkt. Naast de Schoolboeken die door de Vlaamse uitgeverijen worden uitgegeven kunnen ook andere boeken worden besteld die behoren tot het voorwerp van de opdracht. Voor de diensten die de school aan de leverancier levert onder de vorm van invoeren boekenlijst en andere te bestellen schoolspullen, het ter beschikking stellen van een lokaal voor de verzameling en ophaling op het einde van het schooljaar van terug te bezorgen Schoolboeken en het gebruik van de school als postpunt voor de nazending van laattijdig beschikbare Schoolboeken en tbv zij-instromers, voorziet de inschrijver een vergoeding voor het schoolbestuur in functie van het totale aankoopvolume (verkoop nieuwe Schoolboeken, verkoop tweedehandse Schoolboeken, verhuur Schoolboeken, verkoop andere producten uit aanbod inschrijver inbegrepen) van de aanbestedende overheid (Volumekorting). De inschrijver beschrijft ondubbelzinnig hoe de omzet samengesteld wordt uit de 4 onderdelen (verkoop nieuwe Schoolboeken, verkoop tweedehandse Schoolboeken, verhuur Schoolboeken, verkoop andere producten uit aanbod inschrijver)   De leverancier factureert rechtstreeks aan de leerling en verrekent hierin de voorziene korting. Het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor eventuele wanbetaling. Het schoolbestuur moet wel onverwijld op de hoogte gebracht worden van wanbetalingen en eventueel KUNNEN ingrijpen in die gevallen waar het bestuur dat aangewezen vindt. Dit laat geen rechten ontstaan voor de opdrachtnemer.   De verkoop en verdeling van de Schoolboeken aan de leerlingen dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen in dit bestek. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-03-23
Einde (dd/mm/jjjj): 2024-03-22
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft het activiteitendomein waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Referenties van de voornaamste leveringen uitgevoerd tijdens de drie afgelopen jaren

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-02 10:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-02
Plaatselijke tijd: 10:15

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Openbare procedure

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg, Afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-13

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top