KOOPKOEPEL

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 05/04/2019

DETAIL

KOOPKOEPEL | Hygiënische papierwaren en wegwerp keukenartikelen N° 510065
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: KOOPKOEPEL
Postadres: Bosdreef 5,BE Torhout
Contactpersoon: Caroline De Smet
Tel: +32 50745620
E-mail: caroline@koopkoepel.be
Internetadres(sen): https://www.koopkoepel.be https://www.koopkoepel.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hygiënische papierwaren en wegwerp keukenartikelen 
Referentienummer: 2019-255-HPW
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33760000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Koopkoepel vzw treedt op als aankoopcentrale voor zorg- en welzijnsvoorzieningen over heel Vlaanderen. Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de aankoop van hygiënische papierwaren en wegwerp keukenartikelen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 01

II.2.1. Benaming
Hygiënische papierwaren 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
II.2.4. Beschrijving
Hygiënische papierwaren 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 02

II.2.1. Benaming
wegwerp keukenartikelen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
II.2.4. Beschrijving
wegwerp keukenartikelen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Fiscaal attest met betrekking tot de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste indieningsdatum van de offerte of kandidatuur Impliciete verklaring op eer

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Ervaring

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 08:55
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 60 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Dit geldt enkel voor de voorzieningen gezondheidszorg, voor de welzijnsvoorzieningen geldt een betaaltermijn van 30 kalenderdagen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen – afdeling Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge
Tel: +32 50473200
Fax: +32 50473213
E-mail: rea.brugge.burgerlijkegriffie@just.fgov.be
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Koopkoepel vzw
Bosdreef 5, BE-8820 Torhout
Tel: +32 50745620
E-mail: caroline@koopkoepel.be
Internetadres(sen): www.koopkoepel.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]