Marché Public

Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 14/01/2020

DETAIL

Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg | Lokale herstellingen aan asfaltwegen - dienstjaar 2020 N° 501321
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg
Postadres: Kerkplein 17,BE-2220 Heist-op-den-Berg
Contactpersoon: De heer Jeroen Baestaens
Tel: +32 15228650
E-mail: openbaardomein@heist-op-den-berg.be
Internetadres(sen): www.heist-op-den-berg.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg
Postadres: Kerkplein 17,BE-2220 Heist-op-den-Berg
Contactpersoon: De heer Jeroen Baestaens
Tel: +32 15228650
E-mail: openbaardomein@heist-op-den-berg.be
Internetadres(sen): www.heist-op-den-berg.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Lokale herstellingen aan asfaltwegen – dienstjaar 2020 
Referentienummer: JBA/2020/004
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233141
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Heist-op-den-Berg
II.2.4. Beschrijving
De opdracht behelst vooral: – het lokaal herstellen van de beschadigde bitumineuze verharding – allerhande opbraakwerken aan de bitumineuze verhardingen – de werken kunnen zowel herstellingen van kleine lokale beschadigingen (oppervlakte < 25m²) van de asfaltverhardingen als herstelling van grotere oppervlakten omvatten. Deze herstellingswerken aan de asfaltverharding dienen uitgevoerd te worden over het volledige grondgebied van Heist-op-den-Berg. Indicatieve lijst van straten waar lokale herstellingen van asfaltwegen dienen te gebeuren :  Itegemseweg thv Kappelledijk  Bogaardenstraat (50/50 gemeente Putte)  Booischotbaan (50/50 gemeente Putte)   Boudewijnlaan (thv brug station)   Schoorstraat  Oude Godstraat  Lage Dreef  Advokatenstraat  Paradijzen  Dalstraat (achterkant woonzorgcentrum)  Boterstraat (mogelijks niet uit te voeren, te bekijken voorjaar 2020) De lijst van straten is slechts indicatief en kan wijzigen gedurende de uitvoering. 
II.2.7. Looptijd
10 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), Klasse 3

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-18 10:10
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-08-16
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-18
Plaatselijke tijd: 10:10
Adres: Kerkplein 15, 2220 Heist o/d Berg

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gemeentebestuur Heist-Op-Den-Berg, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-15

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top