Mirom Roeselare

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 24/03/2023

DETAIL

Mirom Roeselare | Leveren van restafvalzakken en PMD-zakken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  MIROM Roeselare
Postadres :  Oostnieuwkerksesteenweg 121, BE- 8800  Roeselare
Contactpersoon:  Mevrouw Lien Bonnier
Tel:   +32 51260180
Fax:   +32 51260352
E-mail:   lien.bonnier@mirom.be
Internetadres(sen):   www.mirom.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van restafvalzakken en PMD-zakken  
Referentienummer:   2023/374
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  19640000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
In de twaalf aangesloten gemeenten verzorgt MIROM Roeselare onder andere de wekelijkse ophaling van restafval, verzameld in zakken, met afvoer naar de verbrandingsinstallatie van MIROM Roeselare.
Alsook de tweewekelijkse ophaling van PMD in zakken, naar het door Fost Plus aangeduide sorteercentrum. PMD-zakken kunnen door de inwoners, van een deel van de aangesloten gemeenten, ook naar het recyclagepark gebracht worden, waar deze ingezameld worden in containers.
Deze prijsvraag betreft de levering van kunststofzakken voor het inzamelen van deze afvalstromen afval.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
PMD-zakken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
Voornaamste plaats van uitvoering:   MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de levering van polyethyleen zakken voor de selectieve inzameling van de PMD-fractie (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons)  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-07-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2024-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Restafvalzakken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
Voornaamste plaats van uitvoering:   MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de levering van polyethyleen zakken voor de inzameling van restafval aan huis  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-07-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2024-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. De gemiddelde omzet gedurende de laatste 3 jaar moet minimaal 2.000.000 EUR per jaar bedragen. Deze omzet moet betrekking hebben op de productie van zakken.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.3. Certificaten die door officieel erkende instituten of diensten voor kwaliteitscontrole zijn opgesteld, waarin de overeenstemming van goed geïdentificeerde producten wordt bevestigd door middel van referenties naar technische specificaties of normen.4. De vermelding van de systemen voor het beheer van de toeleveringsketen en de traceersystemen die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht. Zie hiervoor technische bepalingen onder hoofdstuk “logistiek proces”

Eventuele minimumeisen:
1. Minimaal 6 referenties van levering van afvalzakken aan openbare besturen.
2. Het kunnen voorleggen is geen vereiste maar zal wel positief beoordeeld worden.
3. Zie technische bepalingen: voorleggen analyseresultaat van de diverse zakken. De gebruikte zakken moeten representatief zijn voor de zakken die zullen geproduceerd worden.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-25  09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-08-23
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-04-25
Plaatselijke tijd:   09:00
Adres:   nvt

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE  nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

Scroll to Top