Marché Public

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING LIMBURG

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 09/01/2020

DETAIL

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING LIMBURG | Herinrichting kruispunt tbv Oostelijke ontsluitingsweg N° 500776
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres: Koningin Astridlaan 50 bus 4,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11742396
Fax: +32 11742448
E-mail: mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363756 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363756

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting kruispunt tbv Oostelijke ontsluitingsweg 
Referentienummer: AWV L-1M3D8G/20/02-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Doel van deze werken is het inrichten van een nieuw kruispunt op de N78 voor het aansluiten van de oostelijke verbindingsweg (gemeentelijk dossier) die een rechtstreekse verbindingsweg zal vormen tussen N78 en Nijverheidslaan en Koolmijn Limburg-Maaslaan (Maasmechelen Village). De aanleg van de oostelijke verbindingsweg is momenteel in uitvoering.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
Doel van deze werken is het inrichten van een nieuw kruispunt op de N78 voor het aansluiten van de oostelijke verbindingsweg (gemeentelijk dossier) die een rechtstreekse verbindingsweg zal vormen tussen N78 en Nijverheidslaan en Koolmijn Limburg-Maaslaan (Maasmechelen Village). De aanleg van de oostelijke verbindingsweg is momenteel in uitvoering.  
II.2.7. Looptijd
75 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: C

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-17 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 11:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-10

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top