Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 26/07/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg | Leveren, aanbrengen en onderhouden van duurzame wegmarkeringen in de provincie Limburg
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres :  Koningin Astridlaan 50 bus 4, BE- 3500  Hasselt
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.wegenenverkeer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453826

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren, aanbrengen en onderhouden van duurzame wegmarkeringen in de provincie Limburg  
Referentienummer:   AWV L-WL/INV/2022/12-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233221
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanneming heeft tot voorwerp de wegmarkeringen te realiseren (leveren en aanbrengen) en ze in goede staat te houden (onderhouden) op de hoofdwegen, primaire, secundaire en lokale wegen gedurende de looptijd van de opdracht
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
II.2.4. Beschrijving
Deze aanneming heeft tot voorwerp de wegmarkeringen te realiseren (leveren en aanbrengen) en ze in goede staat te houden (onderhouden) op de hoofdwegen, primaire, secundaire en lokale wegen gedurende de looptijd van de opdracht  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: C3

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-29  11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-08-29
Plaatselijke tijd:   11:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]