Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 26/07/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg | N723 Weg naar As t.h.v. de Welzijnscampus te Genk
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres :  Koningin Astridlaan 50 bus 4, BE- 3500  Hasselt
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453831  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453831

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
N723 Weg naar As t.h.v. de Welzijnscampus te Genk  
Referentienummer:   AWV L-WL/INV/N723/1/U1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanleg van een bushalte op de Weg naar As ter hoogte van de Welzijnscampus (vervolg).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
Voornaamste plaats van uitvoering:   Genk
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk:   – Signalisatie van de werken   – Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …   – Opbreken van ondergrondse constructies   – Grondwerken   – Aanleggen van rijbaanverharding in asfalt   – Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen   – Belijningen en bebordingen (signalisatie)   – Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode   – Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.  
II.2.7. Looptijd
84   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: C

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-08-31  11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-08-31
Plaatselijke tijd:   11:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]