Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg | N75 Ecoduct Dilserbos te Dilsen-Stokkem
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres :  Koningin Astridlaan 50 bus 4, BE- 3500  Hasselt
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.wegenenverkeer.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458922

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
N75 Ecoduct Dilserbos te Dilsen-Stokkem  
Referentienummer:   AWV L-WL/INV/N75/1/U1 -F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45221110
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft een ‘Engineering & Build’. Hierbij wordt opgemerkt dat er reeds studiewerk werd verricht, zodat de ‘Engineering’ component eerder betrekking heeft op het optimaliseren van het reeds geleverde studiewerk dat bij onderliggende bestekbundel ter beschikking gesteld wordt.
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
– vellen van bomen, rooien van struiken;
– uitvoering van bezaaiingswerken in bermen en op een ecoduct en in diens omgeving;
– aanleg van beplantingen: bomen, heesters en hagen;
– het treffen van minder-hinder maatregelen tijdens de uitvoering der werken (over/langs/in een gewestweg (N75)
– het maken van een fundering voor een ecoduct over een autoweg
– het maken van een landhoofd voor een ecoduct over een autoweg
– het maken van een ecoduct over een autoweg
– het aanplanten van plantgoed op een ecoduct over een autoweg
– het lokaal verplaatsen van conflicterende riolering (gravitaire afwatering)
– het studiewerk (engineering) van het voorwerp van deze opdracht
– het voorzien van verlichting, verwerkt in de afwerking van de taluds van de landhoofden
– het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
Voornaamste plaats van uitvoering:   Dilsen-Stokkem
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft een ‘Engineering & Build’. Hierbij wordt opgemerkt dat er reeds studiewerk werd verricht, zodat de ‘Engineering’ component eerder betrekking heeft op het optimaliseren van het reeds geleverde studiewerk dat bij onderliggende bestekbundel ter beschikking gesteld wordt.   De opdracht omvat hoofdzakelijk:   – vellen van bomen, rooien van struiken;   – uitvoering van bezaaiingswerken in bermen en op een ecoduct en in diens omgeving;   – aanleg van beplantingen: bomen, heesters en hagen;   – het treffen van minder-hinder maatregelen tijdens de uitvoering der werken (over/langs/in een gewestweg (N75)   – het maken van een fundering voor een ecoduct over een autoweg   – het maken van een landhoofd voor een ecoduct over een autoweg   – het maken van een ecoduct over een autoweg   – het aanplanten van plantgoed op een ecoduct over een autoweg   – het lokaal verplaatsen van conflicterende riolering (gravitaire afwatering)   – het studiewerk (engineering) van het voorwerp van deze opdracht   – het voorzien van verlichting, verwerkt in de afwerking van de taluds van de landhoofden   – het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.  
II.2.7. Looptijd
485   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: E

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-24  11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-24
Plaatselijke tijd:   11:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]