Marché Public

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING OOST-VLAANDEREN

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 01/07/2018

DETAIL

MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING OOST-VLAANDEREN | A14/E17: Plaatsen van geluidsschermen te Zwijnaarde en De Pinte. N° 519032
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres :  Koningin Maria Hendrikaplein 70 – bus 81 , BE – 9000   Gent
Contactpersoon:   Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel:   +32 92762616
E-mail:   vladimir.kostadinov@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://wegenenverkeer.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=313710

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
A14/E17: Plaatsen van geluidsschermen te Zwijnaarde en De Pinte.  
Referentienummer:   AWV O-Vl-X40/A14/147-1M3D8H/18/20-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233130
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Voorbereidende werken (ruimen zwerfvuil en afval, afzagen van alle struiken en bomen, opbreken km/hm-palen, opbreken reflectorpalen, opbreken massieven, opbreken vangrails,.); Uitvoering van grondwerken; Aanleggen van onderfundering type I en fundering van schraal beton, dikte 20 cm; Ter plaatse vervaardigde betonplaat (C30/37); Leveren en plaatsen van geluidsschermen; Leveren en plaatsen van alle pvc-buizen; Leveren en plaatsen van straat- en trottoirkolken; Het leveren en plaatsen van de nodige werfsignalisatie; Het aanbrengen van de nodige markeringen; Het bouwen van een portiek naast de brug “Grote Steenweg” in De Pinte; Het uitvoeren van schroefpalen met verloren voerbuis en groutinjectie; Het uitvoeren van betonnen funderingszolen; Het uitvoeren van betonnen kolommen; Het uitvoeren van betonnen balken; Het plaatsen van stalen kolommen; Het herstellen van de taludbekleding; Het opmaken van as-builtplannen; Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   A14/E17: plaatsen van geluidsschermen te Zwijnaarde en De Pinte.
II.2.4. Beschrijving
De geluidshinder voor de woonwijk Den Beer (De Pinte) en in de omgeving van Pont Noord (De Pinte) en de woningen in de Heerweg-Zuid op het grondgebied van Zwijnaarde, veroorzaakt door het verkeer op de E17 kan beperkt worden door het plaatsen van geluidsschermen langsheen de autosnelweg.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
75   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 6
Categorie: C

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-20   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-20
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Lokaal : VAC – 17e verdiep – “De Sterre”

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 75 kalenderdagen.Elektronisch inschrijven is verplicht.Bestek en eventuele bijlagen enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 – bus 81 ,  BE – 9000   Gent
Tel:   +32 92762600
Internetadres(sen):   https://wegenenverkeer.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Wegen en Verkeer Oost-vlaanderen. ,  BE   Gent
E-mail:   wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen ,  BE   Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-02

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.

Scroll to Top