Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegenbouwkunde

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 24/09/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegenbouwkunde | Structureel onderhoud fietspaden in kader van relancemaatregelen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegenbouwkunde
Postadres :  Olympiadenlaan 10, BE- 1140  Brussel
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459004  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459004

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Structureel onderhoud fietspaden in kader van relancemaatregelen  
Referentienummer:   AWV WK-AWV/INV/2022/4-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233141
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten hoofdzakelijk het uitvoeren van structurele onderhoudswerken aan fietspaden aan en/of langs gewestwegen. De opdracht wordt verdeeld in 6 percelen, die samen heel Vlaanderen omvatten.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 1: vervoerregio’s Antwerpen, Mechelen en Kempen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
II.2.4. Beschrijving
– de uitvoering van allerhande vernieuwingswerken aan fietspaden en de beveiliging van gelijkgrondse oversteken van fietssnelwegen volgens de posten van de meetstaat;   – affrezen en/of opbreken van bitumineuze verhardingen;   – selectief affrezen en verwijderen van teerhoudend asfalt;   – affrezen en/of opbreken van betonverhardingen;   – opbreken van bestratingen;   – opbraak van funderingen;   – aanleg van funderingen;   – aanleggen van bitumineuze top- en onderlagen;   – aanbrengen markeringen;   – opmaak werfsignalisatieplannen en verkrijgen nodige vergunningen;   – de installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie, de mobiele werfsignalisatie als last van de aanneming;   – alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van bovenstaande werken;   – het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek; de afgifte (incl. het verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen) van alle afval afkomstig van de uitgevoerde werken op de eindbestemming (recyclagekosten, stortkosten en milieuheffingen) volgens besteksbepalingen;   – het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 2: vervoerregio Limburg  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE22
II.2.4. Beschrijving
– de uitvoering van allerhande vernieuwingswerken aan fietspaden en de beveiliging van gelijkgrondse oversteken van fietssnelwegen volgens de posten van de meetstaat;   – affrezen en/of opbreken van bitumineuze verhardingen;   – selectief affrezen en verwijderen van teerhoudend asfalt;   – affrezen en/of opbreken van betonverhardingen;   – opbreken van bestratingen;   – opbraak van funderingen;   – aanleg van funderingen;   – aanleggen van bitumineuze top- en onderlagen;   – aanbrengen markeringen;   – opmaak werfsignalisatieplannen en verkrijgen nodige vergunningen;   – de installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie, de mobiele werfsignalisatie als last van de aanneming;   – alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van bovenstaande werken;   – het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek; de afgifte (incl. het verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen) van alle afval afkomstig van de uitgevoerde werken op de eindbestemming (recyclagekosten, stortkosten en milieuheffingen) volgens besteksbepalingen;   – het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Perceel 3: vervoerregio’s Gent en Waasland  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
II.2.4. Beschrijving
– de uitvoering van allerhande vernieuwingswerken aan fietspaden en de beveiliging van gelijkgrondse oversteken van fietssnelwegen volgens de posten van de meetstaat;   – affrezen en/of opbreken van bitumineuze verhardingen;   – selectief affrezen en verwijderen van teerhoudend asfalt;   – affrezen en/of opbreken van betonverhardingen;   – opbreken van bestratingen;   – opbraak van funderingen;   – aanleg van funderingen;   – aanleggen van bitumineuze top- en onderlagen;   – aanbrengen markeringen;   – opmaak werfsignalisatieplannen en verkrijgen nodige vergunningen;   – de installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie, de mobiele werfsignalisatie als last van de aanneming;   – alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van bovenstaande werken;   – het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek; de afgifte (incl. het verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen) van alle afval afkomstig van de uitgevoerde werken op de eindbestemming (recyclagekosten, stortkosten en milieuheffingen) volgens besteksbepalingen;   – het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   4

II.2.1. Benaming
Perceel 4: vervoerregio’s Vlaamse Ardennen en Aalst  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE231
II.2.4. Beschrijving
– de uitvoering van allerhande vernieuwingswerken aan fietspaden en de beveiliging van gelijkgrondse oversteken van fietssnelwegen volgens de posten van de meetstaat;   – affrezen en/of opbreken van bitumineuze verhardingen;   – selectief affrezen en verwijderen van teerhoudend asfalt;   – affrezen en/of opbreken van betonverhardingen;   – opbreken van bestratingen;   – opbraak van funderingen;   – aanleg van funderingen;   – aanleggen van bitumineuze top- en onderlagen;   – aanbrengen markeringen;   – opmaak werfsignalisatieplannen en verkrijgen nodige vergunningen;   – de installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie, de mobiele werfsignalisatie als last van de aanneming;   – alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van bovenstaande werken;   – het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek; de afgifte (incl. het verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen) van alle afval afkomstig van de uitgevoerde werken op de eindbestemming (recyclagekosten, stortkosten en milieuheffingen) volgens besteksbepalingen;   – het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   5

II.2.1. Benaming
Perceel 5: vervoerregio’s Vlaamse Rand en Leuven  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
II.2.4. Beschrijving
– de uitvoering van allerhande vernieuwingswerken aan fietspaden en de beveiliging van gelijkgrondse oversteken van fietssnelwegen volgens de posten van de meetstaat;   – affrezen en/of opbreken van bitumineuze verhardingen;   – selectief affrezen en verwijderen van teerhoudend asfalt;   – affrezen en/of opbreken van betonverhardingen;   – opbreken van bestratingen;   – opbraak van funderingen;   – aanleg van funderingen;   – aanleggen van bitumineuze top- en onderlagen;   – aanbrengen markeringen;   – opmaak werfsignalisatieplannen en verkrijgen nodige vergunningen;   – de installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie, de mobiele werfsignalisatie als last van de aanneming;   – alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van bovenstaande werken;   – het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek; de afgifte (incl. het verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen) van alle afval afkomstig van de uitgevoerde werken op de eindbestemming (recyclagekosten, stortkosten en milieuheffingen) volgens besteksbepalingen;   – het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   6

II.2.1. Benaming
Perceel 6: vervoerregio’s Westhoek, Oostende, Brugge, Roeselare en Kortrijk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE25
II.2.4. Beschrijving
– de uitvoering van allerhande vernieuwingswerken aan fietspaden en de beveiliging van gelijkgrondse oversteken van fietssnelwegen volgens de posten van de meetstaat;   – affrezen en/of opbreken van bitumineuze verhardingen;   – selectief affrezen en verwijderen van teerhoudend asfalt;   – affrezen en/of opbreken van betonverhardingen;   – opbreken van bestratingen;   – opbraak van funderingen;   – aanleg van funderingen;   – aanleggen van bitumineuze top- en onderlagen;   – aanbrengen markeringen;   – opmaak werfsignalisatieplannen en verkrijgen nodige vergunningen;   – de installatie, instandhouding en de verwijdering van de nodige werfsignalisatie, de mobiele werfsignalisatie als last van de aanneming;   – alle leveringen en verrichtingen die nodig zijn voor het uitvoeren van bovenstaande werken;   – het verwijderen van alle afval dat afkomstig is van de uitgevoerde werken volgens de bepalingen van dit bestek; de afgifte (incl. het verzamelen, het opladen, het vervoer naar en het lossen) van alle afval afkomstig van de uitgevoerde werken op de eindbestemming (recyclagekosten, stortkosten en milieuheffingen) volgens besteksbepalingen;   – het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: C

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-28  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   7   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-28
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]