Multiprofessionele Architectenassociatie Brasseur-trekels Bvba

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 26/05/2022

DETAIL

Multiprofessionele Architectenassociatie Brasseur-trekels Bvba | Stabiliteitswerken dak St-Servatiuskerk Kersbeek
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Multiprofessionele Architectenassociatie Brasseur-Trekels bvba
Postadres :  Zijdelingsestraat 37/17, BE- 3300  Tienen
Contactpersoon:  Erwin Trekels
Tel:   +32 16821909
Fax:   +32 16821913
E-mail:   brasseur.trekels@telenet.be
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=447627  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=447627

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Stabiliteitswerken dak St-Servatiuskerk Kersbeek  
Referentienummer:   Brasseur-Trekels-stabiliteit dak St-Servatiuskerk Kersbeek-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45260000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
alle werken van aanpassing, herstel en restauratie van de houtconstructie van de spanten van het schip van de kerk, het stabiliseren van het metselwerk van de penanten onder de spanten, het plaatselijk wegnemen en viernieuwen van het pleisterwerk op deze plaatsen met inbegrip van de afwerkingen zoals schilderwerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kersbeek – Kortenaken
II.2.4. Beschrijving
alle werken van aanpassing, herstel en restauratie van de houtconstructie van de spanten van het schip van de kerk, het stabiliseren van het metselwerk van de penanten onder de spanten, het plaatselijk wegnemen en viernieuwen van het pleisterwerk op deze plaatsen met inbegrip van de afwerkingen zoals schilderwerken  
II.2.7. Looptijd
100   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: 2, Categorie: D24

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-07-06  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-07-06
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Pastorie Waanrode, Dorp 1, 3473 Kortenaken – Waanrode

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-05-27

Scroll to Top