Marché Public

NV Eko

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 29/11/2019

DETAIL

NV Eko | Scenografie van het James Ensorhuis (multimedia) N° 538075
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: NV Eko
Postadres: Kursaal-Westhelling 12,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Mevrouw Els Degryse
Tel: +32 59295050
E-mail: els.degryse@kursaaloostende.be
Internetadres(sen): https://trendstop.knack.be/nl/detail/478303733/eko.aspx 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Toerisme Oostende vzw
Postadres: Monacoplein 2,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Mevrouw Els Goethals
Tel: +32 477351734
E-mail: e.goethals@toerisme-oostende.be
Internetadres(sen): www.visitoostende.be/nl 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Scenografie van het James Ensorhuis (multimedia) 
Referentienummer: 2019/029-02
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45400000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE255
Voornaamste plaats van uitvoering: Het James Ensorhuis, Vlaanderenstraat 27 te 8400 Oostende
II.2.4. Beschrijving
In het Ensorhuis met nieuw bezoekerscentrum worden bezoekers ondergedompeld in de leefwereld van James Ensor. Op interactieve manier leer je alle facetten van de kunstenaar kennen. Waarom hij bepaalde thema’s koos, waar Ensor in de wereld te zien is, welke kunstwerken hij creëerde. Dit en nog vele andere facetten komen aan bod. Het authentieke Ensorhuis wordt bovendien opgefrist. Zowel leken, Ensorkenners alsook families met kinderen kunnen een bezoek op maat verwachten. Deze opdracht heeft betrekking op de scenografie van het James Ensorhuis. Meer bepaald het aanleveren en aanmaken van de nodige hard- en software die voorwerp uitmaken van de inrichting. 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-05-18
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De inschrijver toont zijn financiële en economische draagkracht aan door het voorleggen van een omzetverklaring waaruit de hoger vermelde minimumvereisten blijken.
Eventuele minimumeisen:
1. De minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht zijn: een minimumomzet van 300.000 EUR per jaar hebben en dit gedurende de laatste 2 jaar.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De inschrijver bewijst voldoende ervaring te hebben met projecten opgevat als interactieve bezoekerscentra waarbij de geleverde hard- en software beantwoordt aan de meest hoogstaande en hedendaagse kwaliteitseisen.2. De inschrijver toont aan over voldoende ervaring te beschikken voor het uitvoeren van een opdracht waarbij de duurzaamheid en de levensduur van de levering in een context met hoge bezoekersdruk is gegarandeerd.3. De inschrijver toont aan over voldoende ervaring en slagkracht te beschikken om projecten binnen een beperkte tijdslimiet met de nodige flexibiliteit en met hoge kwaliteitsstandaarden te kunnen uitvoeren en hierbij te kunnen samenwerken met nevenleveranciers.

Eventuele minimumeisen:
1. De inschrijver dient minstens drie referenties te kunnen voorleggen m.b.t. relevante projecten m.b.t. multimedia in de context van een bezoekerscentrum.
Binnen het geheel van deze drie referenties dienen volgende minimumeisen aanwezig te zijn:
– Minstens twee projecten dienen gerealiseerd te zijn voor opdrachten met een permanent karakter (d.w.z. geen tentoonstellingen van tijdelijke duur);
– Minstens één project dient te zijn gerealiseerd voor een totaalbedrag van minimum 75.000 euro (incl. btw);
– Aantonen op welke manier er bij de uitvoering samenwerking is met minstens één andere neven- of onderaannemer (bv. voor de integratie in meubilair, de toepassing van de content);
– De referenties zijn uitgevoerd in de laatste 6 jaar (de datum van de voorlopige of definitieve oplevering dient als bewijs) te rekenen vanaf de publicatiedatum van de voorliggende aanbesteding.
– De referenties worden vergezeld van een attest van goede uitvoering, ondertekend door de opdrachtgever van het project (met opdrachtgever wordt hier bedoeld de werkelijke opdrachtgever van het project – niet de hoofdaannemer).
In het attest zijn volgende gegevens vermeld:
* omschrijving van het werk;
* uitvoerder;
* opdrachtgever;
* hoofaannemer indien van toepassing;
* datum van de oplevering (voorlopig of definitief);
* kostprijs van de werken (excl. btw)
* relevantie van de referentie: een korte nota toont aan waarom de referentie gelijkwaardig is aan het voorliggende (deel)project;
* illustraties: de referentie wordt voldoende duidelijk geïllustreerd met foto’s en indien mogelijk aangevuld met tekeningen (ev. verwijzing naar url).
2. Idem als bij 1ste selectiecriterium
3. Idem als bij 1ste selectiecriterium

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-06 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-04-05
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-06
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Toerisme Oostende vzw, Monacoplein 2, 8400 Oostende, Vijfde verdiep Belair vergaderzaal

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Gelieve hiervoor een afspraak te maken met Sam Lauwers: s.Lauwers@toerisme-oostende.be of 0477/35.17.35.Het plaatsbezoek is essentieel voor de inschrijver om zich te vergewissen van de ruimtelijke situatie van het uitgebreide James Ensorhuis. De in te richten ruimtes bevinden zich in verschillende gebouwen en zijn afhankelijk van hun ligging via trappen bereikbaar. Met dit gegeven dient de inschrijver rekening te houden bij de levering en installatie van de opdracht.De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-27

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top