Marché Public

Ocmw Kortrijk

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 12/01/2022

DETAIL

Ocmw Kortrijk | Huur en onderhoud linnen, onderhoud van zorg- en persoonsgebonden linnen van residenten van de woonzorgcentra.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  OCMW Kortrijk
Postadres :  Budastraat 27, BE- 8500  Kortrijk
Contactpersoon:  Mevrouw Sofie Eggermont
Tel:   +32 56278550
E-mail:   sofie.eggermont@kortrijk.be
Internetadres(sen):   http://www.ocmwkortrijk.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Huur en onderhoud linnen, onderhoud van zorg- en persoonsgebonden linnen van residenten van de woonzorgcentra.  
Referentienummer:   2021/2467
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  98310000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
De opdracht betreft:   * het verhuren en onderhouden (wassen) van het linnen   * het onderhouden van de persoonlijke kleding van de bewoners   * het onderhouden van de werkkledij   * het onderhouden van eigen linnen   * bijkomende prestaties die aanvullend zijn aan hoger vermelde prestaties (oa: het verstrekken van labels voor de residentenkledij, het herstellen van de kledij, .)  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. zie minimumeisen
Eventuele minimumeisen:
1. Louter door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver de nodige financiële draagkracht te bezitten voor het kunnen uitvoeren van deze overheidsopdracht

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een referentielijst met minimaal 3 en maximaal 5 gelijktijdige klanten met betrekking tot het verhuren en onderhouden van vlak linnen, onderhoud van persoonlijk linnen van de residenten in woonzorgcentra en onderhoud van werkkledij. Deze referenties samen moeten minstens 650 woonzorgcentra residenten hebben en handelen allen over het totale pakket zoals omschreven. De referenties moeten spreken over de laatste 3 jaar.De referenties worden aangetoond door attesten ondertekend door de verantwoordelijke van de betreffende referentie en moeten volgende gegevens bevatten:- aantal residenten in de woonzorgcentra- korte beschrijving van de inhoud en omvang opdracht waaruit blijkt dat dit gaat over verhuren en onderhouden van vlak linnen, onderhoud van persoonlijk linnen van de residenten en onderhoud van werkkledij- periode van uitvoering- contactgegevens (adres en het telefoonnummer) van de opdrachtgever.2. vergunningen: Een inschrijver dient aan te tonen dat hij over de vereiste vergunningen beschikt voor de uitbating van een industriële wasserij voor al zijn vestigingen. Hieronder worden minstens de vereiste milieu- en uitbatingsvergunningen begrepen.

Eventuele minimumeisen:
1. het ontbreken van deze info kan leiden tot wering van de offerte
2. het ontbreken van deze info kan leiden tot wering van de offerte

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-02-11  08:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2022-10-09
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-02-11
Plaatselijke tijd:   08:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-01-10

Scroll to Top