Onze Lieve Vrouw Van Troost V.z.w.

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 11/08/2022

DETAIL

Onze Lieve Vrouw Van Troost V.z.w. | Renovatie Medische Beeldvorming
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w.
Postadres :  Kroonveldlaan 50, BE- 9200  Dendermonde
Contactpersoon:  Mevrouw Evelien Boeckx
Tel:   +32 52252773
Fax:   +32 52252871
E-mail:   evelien.boeckx@azsintblasius.be
Internetadres(sen):   www.azsintblasius.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie Medische Beeldvorming  
Referentienummer:   2022/523
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45400000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE232
Voornaamste plaats van uitvoering:   Onze Lieve Vrouw Van Troost v.z.w., Kroonveldlaan 50 te 9200 Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
De opdracht die het voorwerp uitmaakt van deze opdrachtdocumenten omvat de renovatie van de afwerking en technische   uitrusting van dienst medisch beeldvorming, incl. asbuiltdossier van het AZ Sint-Blasius ziekenhuis op de campus te 9200   Dendermonde, Kroonveldlaan 50.   De opdracht bestaat uit: 1 aanneming   De algemene aannemer (deel 1: afbouw en vast meubilair) doet beroep op onderaannemers voor volgende onderdelen:   Deel 2: HVAC   Deel 3: sanitair   Deel 4: elektriciteit   Deel 5: medische gassen   De opdracht wordt gefaseerd uitgevoerd (zie faseringsplan ABA00).   De Aanbesteder behoudt zich het recht voor bij toepassing art. 42§1, 2° b van de Wet Overheidsopdrachten door middel van   een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking eventueel nieuwe opdrachten bestaande uit de herhaling van   soortelijke werken te gunnen aan de opdrachtnemer die de onderhavige opdracht heeft toegewezen gekregen en dit binnen   een periode van drie jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht.   De opdrachtnemer dient er steeds rekening mee te houden dat de werken uitgevoerd worden op een site van een   ziekenhuis in werking.  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2022-10-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle voorwaarden voldoet.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij geen negatief eigen vermogen heeft2. Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het laatste afgelopen kalenderkwartaal voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes, zoals vermeld in art. 62§3 KB Plaatsing3. Een attest van de FOD Financiën van de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes, zoals vermeld in art.63KB Plaatsing4. Wanneer een offerte door een gevolmachtigde wordt ingediend, de authentieke of onderhandse akte waarbij hem die machtiging wordt verleend of een voor echt verklaard afschrift van het oorspronkelijke stuk of aanduiding van het nummer van het Belgisch Staatsblad, waarin de bevoegdheden van de gevolmachtigden werden gepubliceerd5. Wanneer slechts de offerte slechts door een gevolmachtigde van één van de partners van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt ondertekend, de authentieke of onderhandse akte waarbij hem die machtiging wordt verleend door de andere partner(s) van deze combinatie.
Eventuele minimumeisen:
2. Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het laatste afgelopen
kalenderkwartaal voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes, zoals
vermeld in art. 62§3 KB Plaatsing
3. Een attest van de FOD Financiën van de laatste afgelopen fiscale periode voor de
uiterste datum voor de ontvangst van de offertes, zoals vermeld in art.63KB Plaatsing
4. Wanneer een offerte door een gevolmachtigde wordt ingediend, de authentieke of
onderhandse akte waarbij hem die machtiging wordt verleend of een voor echt verklaard
afschrift van het oorspronkelijke stuk of aanduiding van het nummer van het Belgisch
Staatsblad, waarin de bevoegdheden van de gevolmachtigden werden gepubliceerd
5. Wanneer slechts de offerte slechts door een gevolmachtigde van één van de partners
van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid wordt ondertekend, de authentieke of
onderhandse akte waarbij hem die machtiging wordt verleend door de andere partner(s)
van deze combinatie.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Opgave van de minimum 3 gevraagde referenties2. De samenvattende opmeting, behoorlijk ingevuld met de aanduiding vaneenheidsprijzen en totale sommen:a) – ingevulde digitale versie op rekenblad die bij het aanbestedingsdossier. Dit betreft de originele digitale samenvattende opmeting die werd ingevuld zonder dat de versie van het programma en de opstelling van het rekenblad werden gewijzigd.b) – gedagtekende en ondertekende pdf van de originele ingevulde digitale versie op rekenblad dat bij het aanbestedingsdossier op digitale drager is meegeleverd, met o.a. invulling eenheidsprijzen.

Eventuele minimumeisen:
1. Opgave van de minimum 3 gevraagde referenties
2. De samenvattende opmeting, behoorlijk ingevuld met de aanduiding van
eenheidsprijzen en totale sommen:
a) – ingevulde digitale versie op rekenblad die bij het aanbestedingsdossier. Dit betreft de
originele digitale samenvattende opmeting die werd ingevuld zonder dat de versie van
het programma en de opstelling van het rekenblad werden gewijzigd.
b) – gedagtekende en ondertekende pdf van de originele ingevulde digitale versie op
rekenblad dat bij het aanbestedingsdossier op digitale drager is meegeleverd, met o.a.
invulling eenheidsprijzen.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6
Overeenkomstig de wetgeving tot regeling van de erkenning van aannemers van werken en art. 70 KB Plaatsing, zal de
inschrijver voor onderhavige aanneming op basis van de raming voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in categorie en
klasse (de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning):
– Categorie of Ondercategorie: D (bouwwerken)
– Klasse: 6 (tot 3 225 000 EUR)
In de mate dat de offerteprijs van de inschrijver en/of het uiteindelijke bestelbedrag een erkenning in een hogere klasse zou
vereisen, dient de inschrijver ook over dergelijke erkenning te beschikken.
Voor de onderaannemers technische uitrustingen zullen volgende categorieën en/of ondercategorieën dienen voorgelegd te
worden (en dit telkens in de klasse die blijkt uit het bedrag van de offerte):
– voor de werken HVAC: D17 en D18
– voor de werken sanitair: D16
– voor de werken medische gassen: D16.
– voor de werken elektriciteit: P1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-12  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-01-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-12
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde
Justitieplein 1,  BE- 9200  Dendermonde
Tel:   +32 52260711

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-12

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]