Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 22/03/2023

DETAIL

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij | Gent - Gaston Crommelaan 4/14 - uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken - in-situ sanering
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Postadres :  Stationsstraat 110, BE- 2800  Mechelen
Tel:   +32 15284511
E-mail:   joke.rottiers@ovam.be
Internetadres(sen):   http://www.ovam.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476989

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gent – Gaston Crommelaan 4/14 – uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken – in-situ sanering  
Referentienummer:   OVAM-DOS 9986 – BN200901-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45112340
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is de uitvoering van een ambtshalve in-situ sanering op percelen gelegen aan de Gaston Crommenlaan 4/14 te Gent. De sanering wordt uitgevoerd door middel van een gestimuleerde natuurlijke afbraak door injecties met hoogwaardige koolstofbron.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is de uitvoering van een ambtshalve in-situ sanering op percelen gelegen aan de Gaston Crommenlaan 4/14 te Gent. De sanering wordt uitgevoerd door middel van een gestimuleerde natuurlijke afbraak door injecties met hoogwaardige koolstofbron.  
II.2.7. Looptijd
70   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-24  08:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-04-24
Plaatselijke tijd:   08:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-23

Scroll to Top