Opgroeien Regie

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 24/09/2022

DETAIL

Opgroeien Regie | Raamcontract uitrusting voor uitvoeren oogscreening 2023
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Opgroeien regie
Postadres :  Hallepoortlaan 27, BE- 1060  Brussel
Contactpersoon:  Mevrouw Tine Sinnaeve
Tel:   +32 25331300
E-mail:   tine.sinnaeve@opgroeien.be
Internetadres(sen):   www.opgroeien.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract uitrusting voor uitvoeren oogscreening 2023  
Referentienummer:   ICT 2022-014
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33100000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   Opgroeien regie, Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Kind en Gezin (merknaam waaronder Opgroeien regie zijn dienstverlening aan de gezinnen aanbiedt) voert binnen zijn preventieve opdracht screenings uit om risicofactoren voor het ontstaan van amblyopie (lui oog) op te sporen.   De screening gebeurt op een vaste locatie van Kind en Gezin. Het toestel detecteert automatisch het risico op afwijking (via ingestelde criteria). De resultaten worden opgeslagen in het dossier van het kind en zo nodig wordt automatisch een verwijsbrief aangemaakt voor verdere opvolging bij de oogarts.   De opstart is voorzien voor januari 2023, tegen deze datum moet de screeningstoepassing beschikken over een erkenning voor gebruik in de Europese Unie.  
II.2.7. Looptijd
60   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven;- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen;- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016 bevindt.* In elk stadium van de gunningsprocedure, behalve om dwingende redenen van algemeen belang, wordt uitgesloten de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.Art 70,§2 wet OO ((corrigerende maatregelen) is op dit bestek van toepassing. De inschrijver kan corrigerende maatregelen voor de facultatieve uitsluitingsgronden op voorhand melden (conform art. 70,§3).* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bev.(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. * De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.* De financiële en economische draagkracht zal worden beoordeeld aan de hand van de jaarrekening van dat boekjaar. Voor ondernemingen die in België gevestigd zijn, zal de opdrachtgever deze documenten zelf elektronisch raadplegen. De buitenlandse inschrijver voegt bij deze offerte een kopie van de jaarrekening van het laatst goedgekeurde boekjaar, indien de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd, de publicatie ervan voorschrijft.De financiële draagkracht wordt beoordeeld aan de hand van enkele financiële kengetallen. Samenwerkingsverbanden van ondernemers dienen zowel de gegevens van de afzonderlijke ondernemers als van het samenwerkingsverband aan te leveren. Bedragen dienen te worden uitgedrukt in euro’s.
Eventuele minimumeisen:
1. Gelet op de omvang van de opdracht zullen enkel inschrijvers toegelaten worden tot de opdracht die hetzij individueel hetzij gecombineerd, ingeval van een combinatie van vennootschappen, een gemiddelde omzet (rek 70 van de jaarrekening) hebben gerealiseerd in de laatste 3 boekjaren van minstens 1 miljoen euro (een miljoen euro).

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht.

Eventuele minimumeisen:
1. – Met het oog op de beoordeling van de technische bekwaamheid, dient de inschrijver (of een deelgenoot, ingeval een combinatie van vennootschappen zich inschrijft) minstens 1 referentie uit de laatste drie jaar van een gelijkaardige opdracht gebaseerd op een toepassing voor het screenen van ogen goedgekeurd door een officiële instantie aan te leveren.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 017-028665IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-11  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-01-09
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-11
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Alle documenten kunnen afgeladen en moeten ingediend worden via htps://eten.publicprocurement.be.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.Deze aankondiging betreft een versnelde, openbare procedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Hoogdringendheid

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Verhaalinstanties Overheidsopdrachten zoals bepaald in Art. 24 [Wet 17/06/2013].Bij schorsing wordt de aanbestedende overheid op de hoogte gebracht.,  BE  nvt

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Verhaalinstanties Overheidsopdrachten zoals bepaald in Art. 24 [Wet 17/06/2013].Bij schorsing wordt de aanbestedende overheid op de hoogte gebracht.,  BE  nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]