Politiezone Getevallei

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 10/04/2019

DETAIL

Politiezone Getevallei | Inrichting politiekantoor Zoutleeuw N° 510852
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Politiezone Getevallei
Postadres: Gilainstraat 109,BE-3300 Tienen
Contactpersoon: De heer Luc Kemerlinckx
E-mail: Luc.Kemerlinckx@police.belgium.eu
Internetadres(sen): https://www.politie.be/5910/ 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Interleuven
Postadres: Brouwersstraat 6,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: De heer Mark Van Heirbeeck
Tel: +32 16284225
Fax: +32 16204236
E-mail: mark.van.heirbeeck@interleuven.be
Internetadres(sen): www.interleuven.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inrichting politiekantoor Zoutleeuw 
Referentienummer: 318.111
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE24
Voornaamste plaats van uitvoering: Zoutleeuw
II.2.4. Beschrijving
De werken moeten uitgevoerd worden een casco ‘winkel’-ruimte gelegen naast het stadkantoor van Zoutleeuw.  De opdracht behelst de volledige inrichting : metselwerken , lichte binnenwanden , verlaagde plafonds , bevloering , binnendeuren , schilderwerken , sanitair/HVAC en electriciteit. 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, frau-de, terroristische misdrijven, witwassen van geld, kinderarbeid en andere vormen van men-senhandel, tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen; voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen; voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal- en arbeidsrecht; niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke organisatie ondergaat of geen aangifte van zijn faillissement heeft gedaan of voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke organisatie aanhangig is, of een soortgelijke procedure in andere nationale reglementeringen; bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twij-fel kan worden getrokken; geen handelingen heeft gesteld, geen overeenkomsten heeft gesloten, geen afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging; zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlich-tingen;Indien het geen Belgische inschrijver betreft, voegt hij de noodzakelijke documenten toe om bovenstaande elementen aan te tonen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden(faillissement, fiscale achterstallen of achterstallige sociale zekerheidsbijdragen)

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De vereiste documenten zoals hieronder opgesomd dienen verplicht bij de inschrijving gevoegd teworden om de kwalitatieve selectie te kunnen doorvoeren.Alle bescheiden en nota’s die bij de offerte worden gevoegd moeten worden gedagtekend en ondertekendonder de vermelding “Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijnofferte van heden”.De volgende documenten zijn vereist bij de inschrijving:?? De inschrijver dient volgens artikel 30 §1 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijkeof mobiele bouwplaatsen een document te voegen dat verwijst naar het veiligheids- engezondheidsplan en waarin hij beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekeningte houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan.? De inschrijver zal de kosten, in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaaldepreventiemaatregelen en middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelenen middelen, vermelden op het bij het V&G gevoegde formulier “Preventiemaatregelenen middelen volgens het V&G plan.” Deze kosten zijn in de samenvattende meetstaatverplichtend te spreiden over het geheel van de aanneming? Inschrijvingsbiljet

Eventuele minimumeisen:
1. Bewijs van erkenning van aannemers van werken
Vereiste erkenning: D Klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-23 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-11-19
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-23
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: PZ Getevallei , Gilainstraat 109 , 3300 TienenInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://eproadmin.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]