Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Architectuur En Vastgoed

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Architectuur En Vastgoed | Raamovereenkomst voor verbouwen, aanpassen of renoveren van diverse gebouwen van de provincie Antwerpen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Architectuur en Vastgoed
Postadres :  Koningin Elisabethlei 22, BE- 2018  Antwerpen
E-mail:   infrastructuur@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen):   www.provant.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454796

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor verbouwen, aanpassen of renoveren van diverse gebouwen van de provincie Antwerpen  
Referentienummer:   Prov Ant DIN-OPDR-2022-0008-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het betreft een raamovereenkomst met drie opdrachtnemers. De deelopdrachten zullen bestaan uit aanpassen, renoveren of verbouwen van bestaande gebouwen. Dit kan gaan van het plaatsen van een gyproc-wand, isoleren van een dak, het vernieuwen van sanitair tot een totaalrenovatie van een interieur.
Alle projecten bevinden zich op gronden van de Provincie Antwerpen en entiteiten gelinkt aan de Provincie Antwerpen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse gebouwen in de provincie Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Het betreft een raamovereenkomst met drie opdrachtnemers. De deelopdrachten zullen bestaan uit aanpassen, renoveren of verbouwen van bestaande gebouwen. Dit kan gaan van het plaatsen van een gyproc-wand, isoleren van een dak, het vernieuwen van sanitair tot een totaalrenovatie van een interieur.   Alle projecten bevinden zich op gronden van de Provincie Antwerpen en entiteiten gelinkt aan de Provincie Antwerpen.  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
maximaal verlengbaar tot 48 maanden  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst:  

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-12  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-12
Plaatselijke tijd:   14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]