Provincie West-vlaanderen

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 26/03/2023

DETAIL

Provincie West-vlaanderen | Waterbeheersingswerken Vroonhofsite : Opbraakwerken bestaande site
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provincie West-Vlaanderen
Postadres :  Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, BE- 8200  Brugge
Contactpersoon:  Veerle Detavernier
Tel:   +00 00000000
E-mail:   veerle.detavernier@west-vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.west-vlaanderen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=475269

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Waterbeheersingswerken Vroonhofsite : Opbraakwerken bestaande site  
Referentienummer:   West-Vlaanderen-0847/2022/012a-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
– Voorbereidende werken (o.a. omvangrijke plaatsbeschrijving van wegenis en aanpalende gebouwen en
omgevingsaanleg)
– Het rooien en ontstronken van bomen, hagen en struiken
– Het opbreken van verhardingen, rioleringen, lineaire elementen en wegaanhorigheden in allerhande
materialen
– Het slopen van gebouwen, miv het opbreken van vloeren, koeren, kelders miv funderingen
– Grondwaterstandverlaging t.b.v. diverse bouwputten bij opbraak gebouwen
– Het aanvullen van ontstane bouwputten na opbraak
– Het aanleggen van een tijdelijk wandelpad in onderfundering type II (minder-hindersteenslag)
– Het aanleggen van een tijdelijke parking in KWS-verharding
– Het aanleggen van een tijdelijke riolering in PP
– Het plaatsen van een tijdelijke omheining na opbraak gebouwen
In deze opdracht is tevens begrepen :
– de opmaak van detailtekeningen indien de grootte, aard of moeilijkheidsgraad van de opdracht dit
vereisen en/of de leidend ambtenaar dit wenst
– de opmaak van deelfaseringen per op te breken gebouw
– de opmaak van voorafgaandelijke uitvoeringsprocedures van alle op te breken gebouwen, te plaatsen
keerconstructies, kunstwerken en hydraulische installaties
– de opmaak van bekistings- en wapeningsplannen van de kunstwerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE253
Voornaamste plaats van uitvoering:   Poperinge
II.2.4. Beschrijving
Waterbeheersingswerken Vroonhofsite :   Opbraakwerken bestaande site  
II.2.7. Looptijd
125   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de WetOverheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden inverband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.Indien een verplichte uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, moet de inschrijver overeenkomstigart. 70, § 2 Wet Overheidsopdrachten op eigen initiatief in zijn offerte aangeven of hij corrigerende maatregelenheeft genomen die voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijkeuitsluitingsgrond.Voor wat betreft de facultatieve uitsluitingsgronden kan de inschrijver op eigen initiatief in zijn offerte aangevenof hij dergelijke corrigerende maatregelen heeft genomen. Indien de aanbestedende overheid overweegt om eenfacultatieve uitsluitingsgrond in te roepen, zal zij aan de inschrijver de mogelijkheid bieden om corrigerendemaatregelen aan te dragen in de loop van de plaatsingsprocedure, overeenkomstig art. 70, § 3, eerste lid WetOverheidsopdrachten.Wanneer de inschrijver corrigerende maatregelen aanvoert, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten vande plaatsingsprocedure als de aanbestedende overheid het geleverde bewijs toereikend acht.Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen,alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan deselectiecriteriaDoor in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem vantoepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten diede aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg.Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan deofferte.Vooraleer over te gaan tot de gunningsbeslissing zal de aanbestedende overheid vooreerst de persoonlijketoestand verifiëren van de inschrijver die het best gerangschikt is.Hiertoe zal de aanbestedende overheid aan de betrokken inschrijver de vereiste documenten m.b.t. uitsluiting –afgezien van documenten die via Telemarc of via gelijkaardige gratis toegankelijke elektronische toepassingen inandere lidstaten kunnen worden bekomen – die hij tegen de door de aanbestedende overheid bepaalde datummoet indienen. Indien er naar aanleiding van deze controle van de persoonlijke toestand wordt vastgesteld dat deverklaring op erewoord niet strookt met de persoonlijke situatie van de inschrijver hetzij de vereiste documentenniet worden ingediend wordt hij van de opdracht uitgesloten.Vooreerst wordt evenwel in hoofde van alle inschrijvers door de aanbestedende overheid een onderzoek gevoerdnaar de sociale en fiscale schulden.Automatische screening van documenten door de aanbestedende overheid via Telemarc:• RSZ-attest (document waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan de voorschriften inzake bijdragenvoor sociale zekerheid en bestaanszekerheid);• Fiscaal attest (document waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan de verplichtingen inzakebetaling van de fiscale schulden t.a.v. de FOD Financiën);• Attest van niet-faillissement (document waaruit blijkt dat de inschrijver geen aangifte heeft gedaanvan faillissement of geen gerechtelijk akkoord aangevraagd heeft of niet in staat van faillissement,vereffening of een gelijkaardige situatie verkeert).De inschrijver dient volgende documenten toe te voegen:• de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister volgens het bijzonder model 596.1 – 32:overheidsopdrachten dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van deoffertes. Dit uittreksel kan voor de Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bijde Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO – Dienst centraal strafregister, Waterloolaan 115, 1000Brussel, tel. +32 (0)2 552 27 48, fax +32 (0)2 552 27 82, e-mail cjc-csr@just.fgov.be;• de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt doorde bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijnverplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijkebepalingen van het land waar hij gevestigd is;• de buitenlandse inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maanden oud is ofgeldig is conform de wetgeving van het land van herkomst op de limietdatum voor ontvangst van deoffertes, certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling.Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoendvoor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eedtoegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van debetrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegdeberoepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-05-03  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-05-03
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State,  BE- 8000  Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-27

Scroll to Top