Sint Jozefskliniek Izegem

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 26/03/2023

DETAIL

Sint Jozefskliniek Izegem | Sint Jozefskliniek Renovatie blok A niveau 1 deel Materniteit - perceel 1 ontmanteling- afbraak en ruwbouw
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sint Jozefskliniek Izegem
Postadres :  Ommegangstraat 7, BE- 8870  Izegem
Tel:   +32 51334111
E-mail:   Stephanie.calmeyn@sjki.be
Internetadres(sen):   www.sint-jozefskliniek-izegem.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=477250

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  BSTK ingenieursbureau bvba
Postadres :  Brusselsesteenweg 352, BE- 9000  GENT
Contactpersoon:  Robert Paesen
Tel:   +32 474532407
E-mail:   robert@jmvanheste.be
Internetadres(sen):   http://www.sint-jozefskliniek-izegem.be  
Adres van het kopersprofiel:   http://www.sint-jozefskliniek-izegem.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sint Jozefskliniek Renovatie blok A niveau 1 deel Materniteit – perceel 1 ontmanteling- afbraak en ruwbouw  
Referentienummer:   Sint Jozefskliniek Izegem-Sint Jozefskliniek Izegem -F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
ontmantelingswerken – afbraakwerken en ruwbouwwerken in bestaande afdeling van het ziekenhuis
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE256
II.2.4. Beschrijving
Sint-Jozefskliniek Izegem – renovatie blok A niveau 1 deel Materniteit – perceel 1 ontmanteling-afbraak en ruwbouw  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-05-22
Einde (dd/mm/jjjj):   2023-06-30
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
verplicht plaatsbezoek

Eventuele minimumeisen:
Klasse: 1, Categorie: D

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-05-03  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-05-03
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg ,  BE- 8500  Kortrijk

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg ,  BE- 8500  Kortrijk

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van eerste aanleg ,  BE- 8500  Kortrijk

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-27

Scroll to Top