Marché Public

STAD BERINGEN

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 14/02/2020

DETAIL

STAD BERINGEN | Aanstelling tijdelijke projectleiders gebouwen N° 504762
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Beringen
Postadres: Mijnschoolstraat 88,BE-3580 Beringen
Contactpersoon: Mevrouw Nicole Geuens
Tel: +32 11430254
Fax: +32 11434658
E-mail: nicole.geuens@beringen.be
Internetadres(sen): www.beringen.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Dienst gebouwen
Postadres: Mijnschoolstraat 88,BE-3580 Beringen
Contactpersoon: Mevrouw Natalie Bernaerts
Tel: +32 11430259
Fax: +32 11434658
E-mail: natalie.bernaerts@beringen.be
Internetadres(sen): www.beringen.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling tijdelijke projectleiders gebouwen 
Referentienummer: D2020bna578
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71250000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Dienst gebouwen, Mijnschoolstraat 88 te 3580 Beringen
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht omvat het ter beschikking stellen van technische projectleiders met de nodige expertise op vlak van gebouwen ter ondersteuning van de dienst patrimonium van de stad Beringen. Het takenpakket omvat onder andere: – Volledige projectopvolging van A-Z, van opmaak bestek t.e.m. oplevering;  – Het optreden als vertegenwoordiger van de opdrachtgever voor bouwdossiers; – Het analyseren van bouwtechnische problemen; – Technisch advies en ondersteuning bieden aan het bestuur en de medewerkers van de organisatie; – .; 
II.2.7. Looptijd
36 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.
Eventuele minimumeisen:
1. Bankverklaring
2. Bewijs

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, met vermelding van het bedrag, de datum en gestaafd met certificaten die door de bevoegde overheid/organisatie zijn opgesteld of goedgekeurd.2. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverleners.3. Uitgebreide cv van de aangeduide dienstverleners.

Eventuele minimumeisen:
1. Minstens 2 certificaten van goede uitvoering
2. *Minstens 1 van onderstaande diploma’s van de aangeduide dienstverleners:
– Master in de architectuur
– Master industrieel ingenieur bouwkunde
– Master burgerlijk ingenieur bouwkunde
– Master burgerlijk ingenieur architect
of gelijkwaardig
* Uitgebreide CV van de aangeduide dienstverlener.
* Rijbewijs type B van de aangeduide dienstverlener.
3. cv

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-17 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-17
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Stedelijk administratief centrum, aanbestedingslokaal, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-prodecure&lang=nl

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-prodecure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-12

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.

Scroll to Top