Stad Halle

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 25/07/2022

DETAIL

Stad Halle | Vlonderpad Zennepad
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Halle
Postadres :  Oudstrijdersplein 18, BE- 1500  Halle
Contactpersoon:  De heer Björn D’Ours
Tel:   +32 23659510
Fax:   +32 23659619
E-mail:   bjorn.dours@halle.be
Internetadres(sen):   www.halle.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vlonderpad Zennepad  
Referentienummer:   Vlonderpad Zennepad
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45422000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zennepad, 1500 Halle
II.2.4. Beschrijving
Vlonderpad Zennepad  
II.2.7. Looptijd
30   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in genoemde artikelen. In toepassing van Art. 69 – 7° van de Wet kan elke kandidaat of inschrijver in elk stadium van de plaatsingsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, wanneer hij blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties. Onder “aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen” begrijpt de aanbesteder elk onrechtmatig gedrag dat invloed heeft op de professionele geloofwaardigheid van de betrokken deelnemer. De tekortkomingen kunnen worden bewezen aan de hand van elk bewijsmiddel waarover de aanbesteder kan beschikken, zoals onder meer aan de hand van eventuele processen-verbaal die werden opgesteld in het kader van de uitvoering van de opdracht; ambtshalve maatregelen die werden genomen (zoals onder meer de beslissing tot voortijdige beëindiging van de overheidsopdracht), eenvoudige vaststellingen, etc. Deze bepaling geldt onverkort voor iedere kandidaat / inschrijver ongeacht of hij al dan niet in rechte de toepassing van de ambtshalve maatregel betwist, tenzij voor het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de kandidaatstellingen/offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is op basis waarvan geldt dat de ambtshalve maatregel onterecht werd toegepast.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Minimumeisen: geen bijkomende eisen van toepassing
Eventuele minimumeisen:
1. Minimumeisen: geen bijkomende eisen van toepassing

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Lijst met referenties: aanleg en/of renovatie vlonderpaden (minimum 3 referenties tijdens de laatste 5 jaar)

Eventuele minimumeisen:
1. Lijst met referenties: aanleg en/of renovatie vlonderpaden (minimum 3 referenties tijdens de
laatste 5 jaar)
Vereiste erkenning: G (Grondwerken), Klasse 2
D (Bouwwerken), Klasse 2

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-05  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-01-03
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-05
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-25

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]