Stad Kortrijk

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 30/01/2023

DETAIL

Stad Kortrijk | Heraanleg toegangsweg naar Morinnestraat nr. 33 en naar Winkelstraat nr. 50 (in samenwerking met de eigenaars van deze 2 woningen).
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Kortrijk
Postadres :  Grote Markt 54, BE- 8500  Kortrijk
Contactpersoon:  Mevrouw Ellen Vanmarcke
Tel:   +32 56278200
E-mail:   ellen.vanmarcke@kortrijk.be
Internetadres(sen):   www.kortrijk.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Heraanleg toegangsweg naar Morinnestraat nr. 33 en naar Winkelstraat nr. 50 (in samenwerking met de eigenaars van deze 2 woningen).  
Referentienummer:   2022/2726
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233142
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   straat zonder naam KOR 31 (toegangsweg naar Morinnestraat nr. 33 en naar Winkelstraat nr. 50)
II.2.4. Beschrijving
Over een lengte van 340 lm willen we de toegangsweg naar Morinnestraat nr 33 en naar Winkelstraat nr 50 vernieuwen met een dubbel karrespoor in cementbeton.   Dit dubbel karrespoor voorzien we machinaal aan te leggen met glijbekisting. Er zijn ook 2 zones manueel aan te leggen met rechte en gebogen vaste bekisting. Deze laatste zones zijn verhardingen op volle breedte van 3 m.  
II.2.7. Looptijd
35   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. NIHIL
Eventuele minimumeisen:
1. NIHIL

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. NIHIL

Eventuele minimumeisen:
1. NIHIL
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-03-08  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-09-04
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-03-08
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.De inschrijver neemt, tegen uiterlijk maandag 27 februari 2023 – 17 uur, contact op met Ludo Debaere voor het organiseren van een plaatsbezoek.Dit dient per mail te gebeuren naar ludo.debaere@kortrijk.be en tezelfdertijd naar publiekeruimte@kortrijk.be. In de mail worden de contactgegevens vermeld van de persoon die het plaatsbezoek zal uitvoeren (naam en Gsm-nummer).Het niet bijvoegen van bewijs van plaatsbezoek kan leiden tot het weren van de volledige offerte.De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1000  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-31

Scroll to Top