STAD WAREGEM

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 05/04/2019

DETAIL

STAD WAREGEM | Raamovereenkomst - Ontwerp wegenis en omgevingswerken 2019 - 2020 - 2021 N° 510159
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Waregem
Postadres: Gemeenteplein 2,BE-8790 Waregem
Contactpersoon: De heer Vic Barbary
Tel: +32 56621262
Fax: +32 56621266
E-mail: vic.barbary@waregem.be
Internetadres(sen): www.waregem.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Stad Waregem
Postadres: Gemeenteplein 2,BE-8790 Waregem
Contactpersoon: De heer Christoph Bauwens
Tel: +32 56621275
Fax: +32 56621223
E-mail: christoph.bauwens@waregem.be
Internetadres(sen): www.waregem.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst – Ontwerp wegenis en omgevingswerken 2019 – 2020 – 2021 
Referentienummer: 2019/WWV/BV190
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71222000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE254
Voornaamste plaats van uitvoering: Stad Waregem
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst – Ontwerp wegenis en omgevingswerken 2019 – 2020 – 2021 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Zie bestek 2019/WWV/BV/190

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Zie bestek 2019/WWV/BV/190

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-07 13:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-04
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-07
Plaatselijke tijd: 13:30
Adres: Stadhuis, Gemeenteplein 2 te 8790 Waregem

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-04