Stichting Kempens Landschap

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 05/02/2023

DETAIL

Stichting Kempens Landschap | Hof Van Vosselaar - fase 1
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stichting Kempens Landschap
Postadres :  Peredreef 5, BE- 2580  Putte
Tel:   +32 15228233
E-mail:   info@kempenslandschap.be
Internetadres(sen):   http://www.kempenslandschap.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471917

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hof Van Vosselaar – fase 1  
Referentienummer:   architectenbureau Erfgoed & Visie bvba-195HVf1p1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212350
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Hof Van Vosselaar fase 1 – karkasrestauratie gebouwen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vosselaar
II.2.4. Beschrijving
De uit te voeren opdracht omvat de werken, leveringen, de diensten en alle andere prestaties nodig voor FASE 1 – karkasrestauratie van Hof van Vosselaar gelegen Hofeinde 136, 2350 Vosselaar.  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-03-14  18:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-03-14
Plaatselijke tijd:   18:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-06

Scroll to Top