Marché Public

Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 14/06/2019

DETAIL

Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw | Raamovereenkomst meubilair (zowel binnen- als buitenmeubilair) N° 517971
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Thomas More Mechelen-Antwerpen
Postadres: Zandpoortvest 60,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: Ilse Peleman
E-mail: ilse.peleman@thomasmore.be
Internetadres(sen): http://www.thomasmore.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=344356

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst meubilair (zowel binnen- als buitenmeubilair) 
Referentienummer: Thomas More-TM/OP/2019-014-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39110000UB01
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst meubilair (zowel binnen- als buitenmeubilair)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Tafels en stoelen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst meubilair – Perceel 1 : Tafels en stoelen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Kasten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst meubilair – Perceel 2 : Kasten 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Bureautafels 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst meubilair – Perceel 3 : Bureautafels 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Bureaustoelen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst meubilair – Perceel 4 : Bureaustoelen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Lounge-meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst meubilair – Perceel 5 : Lounge-meubilair 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
Allerlei 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst meubilair – Perceel 6 : Allerlei 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 7

II.2.1. Benaming
Buitenmeubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst meubilair – Perceel 7 : Buitenmeubilair 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 8

II.2.1. Benaming
Bibliotheekmeubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst meubilair – Perceel 8 : Bibliotheekmeubilair 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 9

II.2.1. Benaming
Pimpen van ruimtes 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties.
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst meubilair – Perceel 9 : Pimpen van ruimtes 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-08-20 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-08-20
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
zie bestek

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen – afdeling Mechelen
Keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen – afdeling Mechelen
Keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank eerste aanleg Antwerpen – afdeling Mechelen
Keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-06-13

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top