Marché Public

Tractebel Engineering NV

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 21/12/2019

DETAIL

Tractebel Engineering NV | Aanleg recyclagepark Genk Bosdel - infrastructuur N° 540793
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Tractebel Engineering nv
Postadres: Ilgatlaan 23,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Ludovic Vancamp
Tel: +32 11288600
Fax: +32 11288620
E-mail: ludovic.vancamp@tractebel.engie.com
Internetadres(sen): www.limburg.net https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362472

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg recyclagepark Genk Bosdel – infrastructuur 
Referentienummer: Limburg.net-Genk Bosdel INFRA-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten hoofdzakelijk:
– Grondwerken in uitgraving en geschikt maken van het baanbed in uitgraving door menging met kalk in situ;
– Geschikt maken van uitgegraven bodem voor hergebruik door mengen met cement en/of kalk;
– Aanleggen van rijbaanverhardingen in asfalt;
– Aanleggen van rijbaanverharding in beton;
– Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen;
– Aanleggen van een betonnen muur, (groenopslag);
– Plaatsen van RWA (infiltratie) en DWA-riolering;
– Aanleg van een buffergracht;
– Leveren en plaatsen van omheining en poorten;
– Bouwen van stalen afdak voor opslag KGA;
– Leveren en plaatsen van olie- en vetafscheider;
– Uitrusting containerpark en technieken;
– Groenaanleg en onderhoud gedurende de waarborgperiode;
– Grondwerken voor nutsleidingen;
– Aanvraag toelatingen/vergunningen in kader van bemalingswerken;
– Opmaken van as-builtplannen;
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE22
II.2.4. Beschrijving
Infrastructuurwerken voor de aanleg van een recyclagepark in Genk Bosdel. 
II.2.7. Looptijd
115 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-27 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-27
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: opening via e-tendering

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State of rechtbank van eerste aanleg
Wetenschapsstraat 60, BE-1000 Brussel
Tel: +32 5555555
Fax: +32 4444444

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Limburg.net
Gouverneur Verwilghensingel 32, BE-3500 Hasselt
E-mail: michel.duijsters@limburg.net
Internetadres(sen): www.limburg.net

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State of rechtbank van eerste aanleg
Wetenschapsstraat 60, BE-1000 Brussel
Tel: +32 5555555
Fax: +32 4444444

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-19

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top