UZ LEUVEN

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 25/04/2019

DETAIL

UZ LEUVEN | Opdracht voor aanneming van werken referentie TE011721.P51: O&N 4 perceel hoogspanning N° 512162
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: UZ Leuven
Postadres: Herestraat 49, 3000 Leuven,BE-3000 Leuven
Contactpersoon: Annelies Michiels
E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Internetadres(sen): www.uzleuven.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339767

I.3. Communicatie

Officiële benaming: TV Deerns-Ingenium
Postadres: Adelbrecht Van Scharrenlaan 176,MT-6224 JX Maastricht
Contactpersoon: Marco Snoek
E-mail: m.snoek@deerns.nl
Internetadres(sen): http://www.deerns.nl http://www.deerns.nl

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor aanneming van werken referentie TE011721.P51: O&N 4 perceel hoogspanning 
Referentienummer: UZ Leuven-TE011721.P51-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45315400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht situeert zich in het gebouw O&N4 op Campussite Gasthuisberg, Herestraat 49 in 3000 Leuven.
Het betreft de afwerking / inrichting van verdieping 2 en 3.
Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen van het bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
De opdracht situeert zich in het gebouw O&N4 op Campussite Gasthuisberg, Herestraat 49 in 3000 Leuven. Het betreft de afwerking / inrichting van verdieping 2 en 3. Voor een uitgebreide omschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de technische bepalingen van het bestek. 
II.2.7. Looptijd
270 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-27 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-27
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Alle briefwisseling geschiedt in het Nederlands.Partij voor briefwisseling tijdens de vragenronde:Ontwerper: m.snoek@deerns.nlEen kopij van zijn briefwisseling wordt door de aannemer overgemaakt aan de Ontwerper (op het e-mailadres m.snoek@deerns.nl) en aan de Opdrachtgever (op het e-mailadres bouwteamOenN4@uzleuven.be)Gedurende de offerteperiode en vóór toewijzing kan enkel schriftelijk inlichtingen bekomen worden.Het aantal vragenrondes dat voorzien wordt, is één (1)- voor alle schriftelijke vragen die zijn toegekomen bij de Ontwerper uiterlijk 14-05-2019 zal schriftelijk worden geantwoord uiterlijk 21-05-2019;12/57Er zal niet meer worden geantwoord op vragen die bij de Ontwerper en/of de Opdrachtgever zijn toegekomen na 14-05-2019.Voor het afhalen van de opdrachtdocumenten:Klik op de link in de publicatieHierna zal er worden gevraagd om in te loggen; gebruik hiervoor uw eigen mailadres. Nadien zal u in uw mailbox een mail toekrijgen met verdereinstructies (paswoord) voor het downloaden van de opdrachtdocumentenVoorwaarde is dat u met internet explorer als browser werkt.OFstuur een mail naar paf.materiaalbeheer@uzleuven.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van Leuven
Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-25