Vib Vzw

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 24/03/2023

DETAIL

Vib Vzw | Leveren en in bedrijf stellen van een confocale microscoop
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VIB vzw
Postadres :  Rijvisschestraat 120, BE- 9052  Gent
Contactpersoon:  Mevrouw An Verhelst
Tel:   +32 92446611
Fax:   +32 92446610
E-mail:   an.verhelst@vib.be
Internetadres(sen):   www.vib.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en in bedrijf stellen van een confocale microscoop  
Referentienummer:   2023/002
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  38000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   VIB – Center for Brain & Disease Research
II.2.4. Beschrijving
Leveren en in bedrijf stellen van een confocale microscoop  
II.2.7. Looptijd
2   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft. 2. Een verklaring betreffende de totale omzet alsook de omzet van de bedrijfsactiviteit voorwerp van de opdracht, over de laatste drie (3) beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen en voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.3. Niet-Belgische inschrijvers voegen bij hun inschrijving een attest van conformiteit met betrekking tot de betaling van hun bijdragen inzake sociale zekerheid.4. Niet-Belgische inschrijvers voegen bij hun inschrijving een attest van conformiteit met betrekking tot de op hun toepasselijke fiscale wetgeving.
Eventuele minimumeisen:
1. Jaarrekeningen over de laatste drie (3) beschikbare boekjaren voorleggen.
2. De jaarlijkse totale omzet van de ondernemer dient minimaal twee maal de geraamde waarde van de opdracht te bedragen.
3. In orde zijn met de geldende bepalingen inzake sociale zekerheid op het ogenblik van indienen van de inschrijving.
4. In orde zijn met de geldende bepalingen inzake fiscale wetgeving op het ogenblik van indienen van de inschrijving.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van referenties betreffende gelijkaardige instrumenten (confocale microscoop). Deze lijst dient zowel in het Nederlands als in het Engels te worden aangeleverd.2. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. 3. Een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht.

Eventuele minimumeisen:
1. De kandidaat dient, als bewijs van zijn ervaring in het domein, minimaal drie (3) referenties over de voorbije vijf (5) jaar van gelijkaardige leveringen als deze voorwerp van de opdracht voor te leggen.
2. De kandidaat dient, als bewijs een verklaring te geven van de maatregelen die de ondernemer treft om de kwaliteit te waarborgen inzake uitvoering van de opdracht.
3. De kandidaat dient, als bewijs een verklaring van de maatregelen welke de ondernemer treft inzake milieubeheer in het kader van de uitvoering van de opdracht.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-04-25  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   EN, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-07-24
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-04-25
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   VIB HQ, Rijvisschestraat 120, 9052 Zwijnaarde

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Opgeëistenlaan 401,  BE- 9000  Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22