Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 10/04/2019

DETAIL

Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding | Raamovereenkomst voor het leveren van diverse lastoestellen N° 510706
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Postadres: Keizerslaan 11,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Elke Van Ossel
Tel: +32 25060457
E-mail: elke.vanossel@vdab.be
Internetadres(sen): www.vdab.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van diverse lastoestellen 
Referentienummer: 2019/033/INK/CC/EVO/V2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42660000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie bestek
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Multifunctioneel lastoestel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Indicatief aantal voor dit perceel: 20 toestellen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Dubbelstroom lastoestel DC pulserend 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Indicatief aantal voor dit perceel: 7 toestellen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Draagbaar dubbelstroom lastoestel DC pulserend 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Indicatief aantal voor dit perceel: 10 toestellen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Gutstoestel 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Indicatief aantal voor dit perceel: 5 toestellen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Compacte multiprocessor 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Indicatief aantal voor dit perceel: 10 toestellen 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.2. De inschrijver moet over een positief eigen vermogen beschikken. Dit moet blijken uit de jaarrekening van de inschrijver van het afgelopen boekjaar.Het volstaat dat de bewijzen eenmaal worden voorgelegd voor alle percelen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst met referenties van minimum 5 representatieve klanten (projecten) van de voorbije 3 jaar, met korte beschrijving van het project, totaalbedrag van het project, vermelding van naam, telefoon en emailadres van de contactpersoon. 2. Beschrijving van de organisatie met organigram van de diensten3. Beschrijving van de beroepskwalificaties van de techniekers die de opleiding en indienststelling van de lastoestellen zullen uitvoeren.4. Beschrijving van de performante technische dienst waarover de inschrijver beschikt voor de percelen waarvoor wordt ingetekend5. De vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de leverancier toepast in zijn onderneming.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-12
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 12:00
Adres: Dienst Inkoop, Keizerslaan 11, lokaal 008 te 1000 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-10

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]