fbpx

Marché Public

Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 10/05/2021

DETAIL

Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap | Martkverkenning in het kader van Bouwbad Jobs In de Grote Verbinding Antwerpen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  . 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding – Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres: Somersstraat 22,BE-2018 Antwerpen
E-mail: ant_oproepcel@vdab.be
Internetadres(sen): http://www.vdab.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410473

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Martkverkenning in het kader van Bouwbad Jobs In de Grote Verbinding Antwerpen 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 80530000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een marktverkenning in het kader van Bouwbad Jobs In de Grote Verbinding. Deze vindt plaats op donderdag 20/05 om 13.15u via google meet videovergadering. Inschrijven kan tot 20/05 om 10u via ant_oproepcel@vdab.be .
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2021-05-20 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2021-05-11

Scroll to Top