Marché Public

Vlaamse Milieumaatschappij

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 15/01/2020

DETAIL

Vlaamse Milieumaatschappij | Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken op onbevaarbare waterlopen van de buitendienst Leuven - regio Dijle Zuid. N° 501486
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Dr De Moorstraat 24-26,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Koen Martens
E-mail: k.martens@vmm.be
Internetadres(sen): http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361906

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken op onbevaarbare waterlopen van de buitendienst Leuven – regio Dijle Zuid. 
Referentienummer: VMM-L2019R0007L-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45240000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanneming omvat voornamelijk:
 maaien van talud- en/of oevervegetatie
 maaien van bodemvegetatie
 oppervlakkige ruiming van overwelvingen en bijzondere kunstwerken
 grondige ruiming van specifieke locaties
 afvoer van zwerfvuil
 oeverherstellingswerken
 regiewerken
 kleine herstellingswerken
 ..
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Uitvoering dient te gebeuren op diverse plaatsen in het ambtsgebied van de buitendienst Leuven – regio Dijle Zuid.
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het uitvoeren van gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken op onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie en de overstromingsgebieden binnen de hierboven beschreven regio van het ambtsgebied van de buitendienst Leuven.  
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-18
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1000 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-16

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top