Vlaamse Milieumaatschappij

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 21/09/2022

DETAIL

Vlaamse Milieumaatschappij | Ereloonopdracht voor het opmaken van het ontwerp en de aanbestedingsdossiers voor de herinrichting van de Gaverbeek in de Collegewijk te Harelbeke
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres :  Dokter De Moorstraat 24-26, BE- 9300  Aalst
E-mail:   ignace.braecke@leiedal.be
Internetadres(sen):   www.vmm.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Intercommunale Leiedal
Postadres :  President Kennedypark 10, BE- 8500  Kortrijk
E-mail:   ignace.braecke@leiedal.be
Internetadres(sen):   http://www.leiedal.be  
Adres van het kopersprofiel:   http://www.leiedal.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ereloonopdracht voor het opmaken van het ontwerp en de aanbestedingsdossiers voor de herinrichting van de Gaverbeek in de Collegewijk te Harelbeke  
Referentienummer:   Leiedal-besteknummer VMM: L 3640 I 0013 G-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Herinrichting van Gaverbeek in Collegewijk te Harelbeke.
Zie het opdrachtdocument voor volledige beschrijving van de opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   Harelbeke
II.2.4. Beschrijving
herinrichting van de gaverbeek in de collegewijk te Harelbeke  
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2023-01-05
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-27  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-27
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State ,  BE  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State,  BE  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State,  BE  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19