Vlaamse Milieumaatschappij

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 30/01/2023

DETAIL

Vlaamse Milieumaatschappij | Vervanging van aandrijving van schuiven Moerdijkvaart Gistel, en standmeting op schuiven vispassages.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres :  Dr De Moorstraat 24-26, BE- 9300  Aalst
Contactpersoon:  Glenn Degros
E-mail:   g.degros@vmm.be
Internetadres(sen):   http://www.vmm.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471613

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervanging van aandrijving van schuiven Moerdijkvaart Gistel, en standmeting op schuiven vispassages.  
Referentienummer:   VMM-L 3790 I 0003 B-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45350000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht bestaat uit:
• de vervanging / vernieuwing van de aandrijving van 4 schuiven op de Moerdijkvaart in Gistel. De opdracht bevat installatiewerken van mechanica en staalbouw, elektriciteit op laagspanning, automatisatie.
• De plaatsing van standmetingen op schuiven van vispassages op verschillende locaties in West-Vlaanderen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2
Voornaamste plaats van uitvoering:   ➢ Keiweg 67, 8460 Oudenburg➢ Bernardplaatsstraat, 8647 Lo-Reninge➢ Noordbroekstraat, 8600 Diksmuide➢ Polderdijk 2, 8400 Oostende➢ Damse Vaart-Noord, 8340 Damme
II.2.4. Beschrijving
Vervanging van aandrijving van schuiven Moerdijkvaart Gistel, en standmeting op schuiven vispassages  
II.2.7. Looptijd
180   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-03-03  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-08-30
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-03-03
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-01-31

Scroll to Top