Voc De Rozenkrans

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 15/09/2022

DETAIL

Voc De Rozenkrans | Uitbreiding van de zorg- en onderwijsinfrastructuur (Rozenweelde en Zonnehart) en administratief centrum
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VOC De Rozenkrans
Postadres :  Albert I-laan 54, BE- 8670  Koksijde
Contactpersoon:  Elke Winne
Tel:   +32 59322590
E-mail:   elke.winne@zonnehart.be
Internetadres(sen):   https://www.derozenkrans.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458325

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  VOC De Rozenkrans
Postadres :  Albert I-laan 54, BE- 8670  Koksijde
Contactpersoon:  Elke Winne
E-mail:   elke.winne@zonnehart.be
Internetadres(sen):   https://www.derozenkrans.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://www.derozenkrans.be/

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitbreiding van de zorg- en onderwijsinfrastructuur (Rozenweelde en Zonnehart) en administratief centrum  
Referentienummer:   A1AR-399_Aartrijke Rozenweelde Zonnehart-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het bouwen van een nieuwbouw die de bestaande voorzieningen op de site verbindt. Het project omvat een uitbreiding met een leefgroep van 10 kamers en een uitbreiding van de school met 3 klassen. Daarnaast zijn ook verzorgende en administratief ondersteunende diensten voorzien.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
bouwen van een nieuwbouw voor zorg- en schoolgebouw + administratie  
II.2.7. Looptijd
24   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JA

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-10-31  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-10-31
Plaatselijke tijd:   12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Gent – afdeling Veurne,  BE  Veurne

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van Gent – afdeling Veurne,  BE  Veurne

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Gent – afdeling Veurne,  BE  Veurne

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-15

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]