Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 10/04/2019

DETAIL

Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek | Verbouwing MBV i.f.v. CT: Ruwbouw, afwerking & Vast Meubilair N° 510986
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek
Postadres: Groenebriel 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: Mevrouw Saartje Van den Branden
Tel: +32 92245064
E-mail: saartje.vandenbranden@azstlucas.be
Internetadres(sen): www.azstlucas.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwing MBV i.f.v. CT: Ruwbouw, afwerking & Vast Meubilair 
Referentienummer: 2019-020-INFRA-SV
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45262700
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE234
Voornaamste plaats van uitvoering: Dienst Medische Beeldvorming – interne straat nr 21, Groenebriel 1 in 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
Verbouwing MBV i.f.v. CT: Ruwbouw, afwerking & Vast Meubilair 
II.2.7. Looptijd
75 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Uitsluiting (art.67-70 wet, art. 61-64 en 73 KB plaatsing)De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie (verder).De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.Bewijsmiddelen:Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling via elektronische weg.Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan de offerte.De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen: de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes; de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; de buitenlandse inschrijver: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling. Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.Non-discriminatie:Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor.(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver bewijst zijn financiële draagkracht door voorlegging van de recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen over de laatste drie beschikbare boekjaren, te voegen bij zijn offerte. Voor de inschrijvers uit België zal de aanbestedende overheid de nodige balans en resultatenrekeningen zelf digitaal ophalen via de Telemarc toepassing na opening van de offertes.
Eventuele minimumeisen:
1. Geen negatief eigen vermogen in het laatst beschikbare boekjaar.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver geeft minstens 1 referentie voor gelijkwaardige werkenIn het geval de inschrijver een referentie wenst toe te voegen van een onderaannemer dan kan dit mits de inschrijver de naam en bewijs van erkenning en klasse van deze onderaannemer toevoegt en de inschrijver er zich toe verbindt de werken door deze onderaannemer te laten uitvoeren. De inschrijver dient ook op te geven voor welk deel van de werken en dus welk deel van de offerte deze onderaannemer zal uitvoeren.

Eventuele minimumeisen:
1. De referentie moet aan volgende voorwaarden voldoen :
o voorlopig opgeleverd in de laatste 5 jaar,
o verbouwing of nieuwbouw van een dienst medische of nucleaire beeldvorming
o Elke referentie dient “voor goede uitvoering” geattesteerd te worden door ondertekening van een attest door de opdrachtgever. Elk attest bevat voldoende gegevens opdat de opgegeven referenties kunnen nagetrokken worden, alsook duidelijke omschrijving van het referentieproject met vermelding van de totale kostprijs waarvoor het attest dienstig is.
De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte zoals hierboven aangegeven.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-01-09
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg
Opgeëistenlaan, BE-9000 Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-11

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]