Marché Public

VZW OZCS-koepel

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 18/02/2020

DETAIL

VZW OZCS-koepel | Aankoop van touch screens N° 505493
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW OZCS-koepel
Postadres: Kerkstraat 13,BE-2290 Vorselaar
Contactpersoon: Mevrouw Ann Van Reeth
Tel: +32 473664613
Fax: +32 14508660
E-mail: a.vanreeth@vorselaaroi.be
Internetadres(sen): www.ozcs-koepel.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van touch screens 
Referentienummer: 2020/001
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 30231320
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
II.2.4. Beschrijving
De aanbestedende overheid is voor haar scholen op zoek naar een inschrijver die gespecialiseerd is in het leveren van touchscreens / aanraakschermen. De toestellen van de inschrijver zijn kwaliteitsvol, veilig en kindvriendelijk. De inschrijver beschikt over voldoende logistieke middelen om meerdere leveringen op verschillende plaatsen te verzekeren en voldoende voorraad om “just in time” leveringen mogelijk te maken. De aanbestedende overheid heeft de volgende doelstellingen: – kwaliteitsvolle toestellen volgens de huidige ICT mogelijkheden; – veilige, kindvriendelijke toestellen; – een goede prijs-kwaliteit verhouding; – gemakkelijke en eenvoudige bestelprocedure; – tijdige en correcte levering van bestelde toestellen; – een volledige ontzorging voor de scholen van de installatie van de schermen – nette plaatsing en oplevering; – eenvoudige en correcte facturatie van de geleverde toestellen. De raamovereenkomst zal starten op 1 mei 2020 en heeft een looptijd van twee (2) jaar. De raamovereenkomst zal van rechtswege eindigen op 30 april 2022. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-05-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2022-04-30
Verlenging mogelijk: NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Verklaring met aanduiding van de omzet wat betreft touchscreens / aanraakschermen waarop deze opdracht betrekking heeft, dit voor de drie laatste beschikbare boekjaren : De inschrijver legt een verklaring met zijn omzet van de 3 laatste boekjaren voor wat betreft de levering van touchscreens / aanraakschermen.
Eventuele minimumeisen:
1. Document

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Niet van toepassing

Eventuele minimumeisen:
1. NVT

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-03-24 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-22
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-03-24
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-19

Création de la license EBP Light

Démarrez votre licence EBP Light gratuitement et sans engagement.
Découvrez tous les marchés publics en Belgique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

  • 1 Remplissez le formulaire et faites-nous savoir exactement ce que vous recherchez.
  • 2 Recevez un mail de confirmation et activez votre license.
  • 3 Découvrez les derniers avis de marchés publiés en Belgique.
Scroll to Top