Vzw Stijn

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 31/05/2023

DETAIL

Vzw Stijn | Marktverkenning Server_Storage
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   .  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  vzw Stijn
Postadres :  Breugelweg 200, BE- 3500  Hasselt
Tel:   +32 11198911
E-mail:   ann.bergmans@cc.stijn.be
Internetadres(sen):   http://stijn.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484359

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Marktverkenning Server_Storage  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  30000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Marktonderzoek naar de verschillende mogelijkheden die er zijn bij deze vervanging. Dit kan gaan om migratie naar Cloud of aankoop met telkens het beheer via Managed Services.
Specifiek voor Servers & Storage beschikt Stijn vzw op vandaag over volgende infrastructuur:
1. Storage:
a. HPE Nimble HF20
b. Onderhoudscontract tot 03/04/2024
c. Zie bijlage 20230515 Opdracht Marktonderzoek Server_Storage_IO.png
2. Servers:
a. 3 HPE DL380 Gen10
b. Onderhoudscontract tot 15/10/2024
c. Zie bijlage 20230515 Opdracht Marktonderzoek Server_Storage_RVTools.xlsx
Voor de toekomstige opzet voorzien we 2 clusters van servers met daarnaast de storage:
• 2 clusters van servers:
o 1 cluster dedicated voor de Citrix-omgeving
o 1 cluster dedicated voor de algemene systemen.
o Merk: HPE, Dell of gelijkwaardig
• Storage oplossing: merk: HPE, Dell EMC of gelijkwaardig
• Bijhorende connectiviteit tussen servers en storage
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-06-16  11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-06-01