Vzw Verenigde Ziekenhuizen Van Waas En Durme

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 06/10/2022

DETAIL

Vzw Verenigde Ziekenhuizen Van Waas En Durme | Aankoop van wasmachines en droogkasten inclusief het afsluiten van een preventief onderhoudscontract
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VZW Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme
Postadres :  Moerlandstraat 1, BE- 9100  Sint-Niklaas
Contactpersoon:  De heer Dirk Sevenois
Tel:   +32 37608649
Fax:   +32 37602429
E-mail:   dirk.sevenois@vitaz.be
Internetadres(sen):   www.vitaz.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van wasmachines en droogkasten inclusief het afsluiten van een preventief onderhoudscontract  
Referentienummer:   2022/AKD/DS/1043
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42716000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE236
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties van vzw Verenigde Ziekenhuizen Waas en Durme
II.2.4. Beschrijving
Deze opdracht betreft een raamovereenkomst voor de levering, installatie en indienststelling van wasmachines en droogkasten met warmtepomptechnologie (+ alternatief zonder warmtepomp), inclusief aanbelangende werken zoals het voorzien van de sokkels.   De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid om de basisopdracht met 2 x 1 jaar te verlengen waarin de machines kunnen aangekocht worden. De TCO wordt berekend voor een periode van 10 jaar.   De machines zullen over de verschillende campussen verspreid geïnstalleerd worden.   Ter indicatie vindt u hieronder een overzicht van de gewenste machinevolume de aantallen en locaties waar de toestellen worden voorzien:   Wasmachine met minimaal trommelvolume van 70L: SL, PAAZ, Pachtgoed (3 stuks)   Wasmachine met minimaal trommelvolume van 100L: Beveren, Lokeren (2 stuks)   Wasmachine met minimaal trommelvolume van 180L: Beveren, Lokeren (2 stuks)   Wasmachine met minimaal trommelvolume van 280L: SM, SL, Pachtgoed (5 stuks)   Droogkast met mini aal trommelvolume van 190L: Beveren, Lokeren (2 stuks)   Droogkast met minimaal trommelvolume van 325L: Beveren, SM, SL, Lokeren, Pachtgoed (8 stuks )   We willen benadrukken dat de plaats en de aantallen nog kunnen wijzigen na de sluiting van de opdracht.   De toestellen voor Lokeren zullen worden aangekocht bij het in gebruik nemen van de nieuwbouw die voorzien is in 2024.   De toestellen voor SM en SL kaderen in een renovatie van het betreffende lokaal dat in 2023 zou moeten afgerond zijn.   De andere toestellen zijn ter vervanging van de huidige toestellen die gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen worden besteld als een toestel niet meer kan worden hersteld.   Leveringsplaats: diverse locaties van vzw Verenigde Ziekenhuizen Waas en Durme  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. De jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen van de laatste drie (3) beschikbare boekjaren. Hieruit moet ondubbelzinnig blijken dat er geen negatief eigen vermogen is op elk van deze jaarrekeningen.
Eventuele minimumeisen:
1. Geen negatief eigen vermogen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1. 3 referenties in de gezondheidszorg in de laatste 3 jaar met vermelding van de contactpersoon + beschrijving van levering.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-11-04  09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-03-04
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-11-04
Plaatselijke tijd:   09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: 13/10/2022 om 10.30Er wordt een plaatsbezoek vereist omdat het traject dat moet afgelegd worden bij de levering van een toestel op de campus in Sint-Niklaas niet evident is en de aanbesteder wil vermijden dat er daarover later discussies over ontstaan.Voor de andere locaties verwachten we geen problemen met de toegang.Het plaatsbezoek vindt plaats op 13/10? Gelieve u om 10.30u aan te melden aan het onthaal in de hoofdingang van het ziekenhuis, Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas.Gelieve aan de onthaalmedewerkers te vragen om Christel Cerpentier te verwittigen.gelieve ervoor te zorgen dat u het attest van plaatsbezoek bij hebt.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg
Justitieplein 1,  BE- 9620  Dendermonde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-10-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]