Watering Het Velpedal En Watering De Mene

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 04/08/2022

DETAIL

Watering Het Velpedal En Watering De Mene | Ruimings- en onderhoudswerken uit te voeren aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede en derde categorie en aan de niet gerangschikte onbevaarbare waterlopen gelegen binnen het werkingsgebied van de watering Het Velpedal en de watering De Mene - 2022-2023
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Watering Het Velpedal en watering De Mene
Postadres :  Grotestraat 31A, BE- 3380  Glabbeek
Contactpersoon:  Greta Struys
E-mail:   info@wateringvelpedal.be
Internetadres(sen):   https://www.nietvantoepassing.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://www.nietvantoepassing.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ruimings- en onderhoudswerken uit te voeren aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede en derde categorie en aan de niet gerangschikte onbevaarbare waterlopen gelegen binnen het werkingsgebied van de watering Het Velpedal en de watering De Mene – 2022-2023  
Referentienummer:   Watering “Het Velpedal”-Bestek 2022/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45240000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Ruimings- en onderhoudswerken uit te voeren aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede en derde categorie en aan de niet gerangschikte onbevaarbare waterlopen gelegen binnen het werkingsgebied van de watering Het Velpedal en de watering De Mene 2022-2023
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Binnen de omschrijving van de watering Het Velpedal en de watering De Mene
II.2.4. Beschrijving
Ruimings- en onderhoudswerken uit te voeren aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede en derde categorie en aan de niet gerangschikte onbevaarbare waterlopen gelegen binnen het werkingsgebied van de watering Het Velpedal en de watering De Mene 2022-2023  
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De watering “Het Velpedal” en de watering “De Mene” voorzien als aanbestedende overheden de mogelijkheid tot aanwending van de procedure zoals voorzien in artikel 42§1.2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten voor de plaatsing van nieuwe overheidsopdrachten, om nieuwe werken bestaande uit een herhaling van soortgelijke werken te gunnen aan de aannemer die de eerste opdracht kreeg toegewezen. Er kan maximaal drie maal gebruik gemaakt worden van deze procedure.  

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek nr. 2022/01

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek nummer 2022/01

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-09-15  10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-09-15
Plaatselijke tijd:   10:30
Adres:   Watering Het Velpedal, Grotestraat 31A, 3380 Glabbeek Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Watering Het VelpedalGrotestraat 31A3380 Glabbeek016778213info@wateringvelpedal.bewateringdemene@skynet.be

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bestek nummer 2022/01

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33,  BE- 1040  Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]