Woonmaatschappij Elan Bv

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 31/05/2023

DETAIL

Woonmaatschappij Elan Bv | Cluster Otegem - Kerkhove - Uitgebreide renovatie van 14 woningen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Woonmaatschappij Elan BV
Postadres :  Kortrijkstraat 117, BE- 8550  Zwevegem
Contactpersoon:  Mevrouw Jannick Vandooren
Tel:   +32 56760666
E-mail:   projecten@wmelan.be
Internetadres(sen):   www.wmelan.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Cluster Otegem – Kerkhove – Uitgebreide renovatie van 14 woningen  
Referentienummer:   2020/0123/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45211000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE254
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
een uitgebreide renovatie van 14 eengezinswoningen  
II.2.7. Looptijd
500   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie aanbestedingsstukken
Eventuele minimumeisen:
1. Zie aanbestedingsstukken

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie aanbestedingsstukken

Eventuele minimumeisen:
1. Zie aanbestedingsstukken
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-07-19  14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2024-01-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-07-19
Plaatselijke tijd:   14:00
Adres:   digitaal (e-tendering)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg – arrondissement Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk,  BE  nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-31