Zorgbedrijf Sint-truiden

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 31/05/2023

DETAIL

Zorgbedrijf Sint-truiden | Software thuiszorg voor Zorgbedrijf Sint-Truiden
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Zorgbedrijf Sint-Truiden
Postadres :  Clement Cartuyvelsstraat 12, BE- 3800  Sint-Truiden
Contactpersoon:  De heer Tom Vijgen
Tel:   +32 11697042
E-mail:   tom.vijgen@zorgbedrijfsinttruiden.be
Internetadres(sen):   http://www.zorgbedrijfsinttruiden.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=484062

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Software thuiszorg voor Zorgbedrijf Sint-Truiden  
Referentienummer:   Zorgbedrijf Sint-Truiden-DG/02/002-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72268000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Levering en installatie van software thuiszorg voor Zorgbedrijf Sint-Truiden en een onderhouds- en servicecontract voor maximum 4 jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Truiden
II.2.4. Beschrijving
Zorgbedrijf Sint-Truiden beoogt een geïntegreerd pakket voor beheer van het cliëntdossier en het werknemersdossier met een veelzijdige planningstool om prestaties te beheren en een goede doorstroom te garanderen voor facturatie en loonverweking.  
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie in het desbetreffend bestek punt I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2023-07-05  10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   5   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2023-07-05
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Zorgbedrijf Sint-Truiden, Clement Cartuyvelsstraat 12 in 3800 Sint-Truiden

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-06-01