Zorggroep Lommel

Catégorie : Marché public procédure ouverte ou restreinte | Date de publication: 22/11/2022

DETAIL

Zorggroep Lommel | Levering van geneesmiddelen en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van de ZorgGroep Lommel.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  ZorgGroep Lommel
Postadres :  Kapittelhof 1, BE- 3920  Lommel
Contactpersoon:  De heer Bjorn Willems
Tel:   +32 11397101
Fax:   +32 11397104
E-mail:   bjorn.willems@zorggroeplommel.be
Internetadres(sen):   www.zorggroeplommel.be  
Adres van het kopersprofiel:  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  ZorgGroep Lommel
Postadres :  Kapittelhof 1, BE- 3920  Lommel
Contactpersoon:  De heer Bjorn Willems
Tel:   +32 11397101
Fax:   +32 11397104
E-mail:   bjorn.willems@zorggroeplommel.be
Internetadres(sen):   www.zorggroeplommel.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van geneesmiddelen en verzorgingsproducten voor de woonzorgcentra van de ZorgGroep Lommel.  
Referentienummer:   2022-39
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33600000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE224
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Leveren van geneesmiddelen en verzorgingsproducten aan de bewoners van het Woon- en zorgcentrum Hoevezavel (Jan Davidlaan 11 te Lommel, 120 bewoners en 3 plaatsen kortverblijf) en het Woon- en zorgcentrum Kapittelhof (Kapittelhof 1 te Lommel, 77 bewoners en 3 plaatsen kortverblijf). De leveringen gebeuren op vraag van de individuele bewoner en op voorschrift van de behandelende geneesheer.   Aankoop van geneesmiddelen (en materialen) voor algemeen gebruik in de Woon- en zorgcentra Hoevezavel en Kapittelhof, met dien verstande dat de ZorgGroep Lommel zich het recht voorbehoudt om deze materialen voor algemeen gebruik eveneens elders aan te kopen.  
II.2.7. Looptijd
1   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.
Eventuele minimumeisen:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. * Erkenningsnummer en afschrift overeenkomst tussen de apotheek en verzekeringsinstelling (RIZIV- conventie).2. * Een afschrift van het diploma van de verantwoordelijke apotheker.3. * Een lijst van minimum 3 referenties in een woon-zorgcentrum van minimum 100 woongelegenheden die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, data en de publiek- en of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.4. * Een korte beschrijving van de technische uitrusting van de apotheek en het wagenpark van de onderneming.5. * Om continue belevering te garanderen dient de inschrijver aan te tonen dat de apotheek over minimaal 2 geneesmiddelenrobots beschikt ofwel in eigen bezit ofwel door een goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst.6. * Eventueel certificaten opgesteld door erkende officiële diensten of instituten voor kwaliteitscontrole. Het pilootbestuur heeft het recht zich, eventueel vergezeld van andere deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of in het bedrijf zich van financiële, economische en technische bekwaamheid te komen vergewissen.7. * Om fouten in de levering tot een absoluut minimum te beperken dient de inschrijver aan te tonen dat de technische uitrusting een fotocontrolesysteem (of gelijkwaardig) bevat waarbij iedere herverpakkingseenheid gecontroleerd wordt op inhoud, aantal en vorm.

Eventuele minimumeisen:
1. * Erkenningsnummer en afschrift overeenkomst tussen de apotheek en verzekeringsinstelling (RIZIV-
conventie).
2. Een afschrift van het diploma van de verantwoordelijke apotheker.
3. Een lijst van minimum 3 referenties in een woon-zorgcentrum van minimum 100 woongelegenheden
die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, data en de publiek- en of
privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
4. * Een korte beschrijving van de technische uitrusting van de apotheek en het wagenpark van de
onderneming.
5. * Om continue belevering te garanderen dient de inschrijver aan te tonen dat de apotheek over
minimaal 2 geneesmiddelenrobots beschikt ofwel in eigen bezit ofwel door een goedgekeurde
samenwerkingsovereenkomst.
6. * Eventueel certificaten opgesteld door erkende officiële diensten of instituten voor
kwaliteitscontrole. Het pilootbestuur heeft het recht zich, eventueel vergezeld van andere
deskundigen, ter plaatse in de onderneming en in de vestiging of in het bedrijf zich van financiële,
economische en technische bekwaamheid te komen vergewissen.
7. * Om fouten in de levering tot een absoluut minimum te beperken dient de inschrijver aan te tonen
dat de technische uitrusting een fotocontrolesysteem (of gelijkwaardig) bevat waarbij iedere
herverpakkingseenheid gecontroleerd wordt op inhoud, aantal en vorm.

AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2022-12-27  12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2023-04-26
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2022-12-27
Plaatselijke tijd:   12:00
Adres:   ZorgGroep Lommel, Kapittelhof 1 te 3920 Lommel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33,  BE- 1040  Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-11-22

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]