Gemeente Zedelgem

Raamovereenkomst structureel onderhoud asfaltwegen gedurende 4 jaar


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Zedelgem
Postadres: Pater Amaat Vynckeplein 1,BE-8210 Zedelgem
Contactpersoon: De heer Steven Dejaeghere
Tel: +32 50288220
Fax: +32 50208228
E-mail: steven.dejaeghere@zedelgem.be
Internetadres(sen): https://www.zedelgem.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Gemeente Zedelgem
Postadres: Pater Amaat Vynckeplein 1,BE-8210 Zedelgem
Contactpersoon: De heer Steven Dejaeghere
Tel: +32 50288220
Fax: +32 50208228
E-mail: steven.dejaeghere@zedelgem.be
Internetadres(sen): https://www.zedelgem.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst structureel onderhoud asfaltwegen gedurende 4 jaar 
Referentienummer: OW/D2018-3
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44113600
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
Voornaamste plaats van uitvoering: Zedelgem
II.2.4. Beschrijving
De gemeente wenst een raamovereenkomst af te sluiten met een aannemer voor allerhande asfaltherstellingen.  Dit kan gaan over hele straten die geherasfalteerd moeten worden (affrezen toplaag + nieuwe asfalt) of stukken straat die na de winterperiode zwaar beschadigd zijn en herstelling vragen (ev. herstelling fundering en onderlaag + affrezen toplaag + nieuwe asfalt).   De kolken, riooldeksels en boordstenen blijven in principe behouden. Er dient uitgewerkt te worden naar de kolken en riooldeksels. In kader van het verbeteren van de stabiliteit kunnen op vraag van de gemeente bijkomde boorstenen geplaatst worden binnen de asfalteringswerken De aanleg van de toplaag gebeurt in één operatie. De aanbestedende overheid kan eventueel ingaan op een voorstel van de aannemer tot aanpassing van deze fasen en/of tot omlegging van het verkeer, indien blijkt dat dit voorstel gunstiger is voor het verkeer en de omwonenden. De asfalteringswerken worden opgedeeld in 3 prijscategorieën - asfalteringswerken tussen 50 - 250 m² - asfalteringswerken tussen 250 - 500m² - asfalteringswerken voor oppervlaktes > 500m² Verwijderen van de signalisatie van de werf na beëindiging van de werken: Binnen 24 uur na beëindiging van de werken zal de aannemer de signalisatie verwijderen van het openbaar domein. Indien hieraan niet wordt voldaan, zullen deze worden verwijderd door de aanbestedende overheid tegen de geldende retributie werken ten laste van derden. Het zwaartepunt van de opdracht zal zich vooral situeren in de periode 2019 - 2020. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* In toepassing van artikel 62 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2018-12-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-04-13
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2018-12-14
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Gemeentehuis, CollegezaalInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-07