Aankoopdienst

Groenonderhoud gemeente Drogenbos - voor een periode van 4 jaar waarvan het eerste jaar proefperiode


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Aankoopdienst
Postadres: Grote Baan 222,BE-1620 Drogenbos
Contactpersoon: Mevrouw Myriam Schamp
Tel: +32 23338515
Fax: +32 23313521
E-mail: aankoopdienst@drogenbos.be
Internetadres(sen): www.drogenbos.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Groenonderhoud gemeente Drogenbos - voor een periode van 4 jaar waarvan het eerste jaar proefperiode 
Referentienummer: 2018/003
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
284360.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Drogenbos, Grote Baan 222 te 1620 Drogenbos
II.2.4. Beschrijving
Groenonderhoud gemeente Drogenbos - voor een periode van 4 jaar waarvan het eerste jaar proefperiode 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 127-289708

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Groenonderhoud gemeente Drogenbos - voor een periode van 4 jaar waarvan het eerste jaar proefperiode

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-09-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Krinkels nv
Postadres: Weversstraat 39 ,BE-1840 Londerzeel
Tel: +32 52303651
Fax: +32 52302805
E-mail: info.londerzeel@krinkels.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06