Gemeente Dilbeek

Busvervoer leerlingen schooljaren 2018-2019 en 2019-2020


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Dilbeek
Postadres: Gemeenteplein 1,BE-1700 Dilbeek
Contactpersoon: Mevrouw Ninja Van Hassel
Tel: +32 24516953
Fax: +32 24516801
E-mail: onderwijs@dilbeek.be
Internetadres(sen): www.dilbeek.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Busvervoer leerlingen schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 
Referentienummer: 2018061
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 60140000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het betreft het leerlingenvervoer binnen Dilbeek voor het schoolzwemmen, bibliotheekbezoek, sportactiviteiten en cultuurvoorstellingen voor de Dilbeekse basisscholen.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 - Zwembadvervoer
Toelichting: Vervoer tussen zwembad Dilkom en de Dilbeekse scholen volgend een 2-wekelijks rittenschema.
Perceel 2 - Sportactiviteiten
Toelichting: Vervoer van en naar 4 à 5 sportactiviteiten per schooljaar, voor de verschillende scholen in Dilbeek.
Perceel 3 - Vervoer bibliotheek
Toelichting: Vervoer tussen de Dilbeekse scholen en de bibliotheek in Dilbeek centrum.
Perceel 4 - Vervoer schoolvoorstellingen Westrand
Toelichting: Vervoer tussen de scholen en het cultuurcentrum Westrand.
Perceel 5 - Vervoer sportlessen 't keperke
Toelichting: Vervoer tussen gemeentelijke basisschool 't Keperke te Itterbeek en sporthal Ten Gaerde.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
214924.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Zwembadvervoer 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Vervoer tussen zwembad Dilkom en de Dilbeekse scholen volgend een 2-wekelijks rittenschema. Dit vervoer gebeurt aanvullend aan het vervoer door onze eigen gemeentebus. Het rittenschema van schooljaar 2017-2018 + de adressen van de scholen zitten in bijlage C als voorbeeld. Dit schema is afhankelijk van wijzigingen op basis van de exacte leerlingenaantallen die pas definitief zijn bij afsluiting van de inschrijvingsperiode eind september. De planning wordt steeds doorgegeven op woensdag voor de 2 volgende weken. Bv 05/09/2018 wordt de planning doorgegeven voor de week van 10/09/2018 en 18/09/2018.  Gemiddeld 2 ritten per week is de groep leerlingen groter dan 60 ? vermoedelijke hoeveelheid 76 ritten per jaar. De andere ritten is de groep maximaal 50 leerlingen. De vermoedelijke hoeveelheid ritten per schooljaar is 753. Contactpersoon voor planning ritten: Christel Janssens (christel.janssens@dilbeek.be) 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Sportactiviteiten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Vervoer van en naar 4 à 5 sportactiviteiten per schooljaar, voor de verschillende scholen in Dilbeek. Activiteit 1: stempeltjesloop (september) Activiteit 2: holder de bolder (december) Activiteit 3: netbal trefbal (maart) Activiteit 4: hopsakee (juni) Ongeveer 120 ritten per schooljaar.  Ter illustratie: overzicht vervoer sportactiviteiten en leerlingenaantallen in bijlage D. De planning voor het busvervoer en de leerlingenaantallen is definitief 2 weken voor de activiteit. De eerste activiteit vindt plaats in de tweede helft van september.  Alle ritten blijven binnen het grondgebied Dilbeek. Voor dit perceel vragen we een forfaitaire prijs voor de volledige opdracht. Contactpersonen: rechtstreeks contact tussen organiserende leerkrachten en busmaatschappij. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Vervoer bibliotheek 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Vervoer tussen de Dilbeekse scholen en de bibliotheek in Dilbeek centrum. Ongeveer 180 ritten per schooljaar. Ter illustratie: overzicht vervoer bibliotheekbezoek en leerlingenaantallen per rit schooljaar 2017 -2018 in bijlage E. Het schema voor het schooljaar 2018-2019 zal gelijkaardig zijn (aantal ritten, aantal leerlingen). De planning gebeurt per schooljaar. De leerlingenaantallen zijn onder voorbehoud van wijzigingen tot en met het afsluiten van de inschrijvingsperiode eind september.  Contactpersoon voor planning ritten: Alexandra Vervaecke (alexandra.vervaecke@dilbeek.be) 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Vervoer schoolvoorstellingen Westrand 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
vervoer tussen de scholen en het Cultuurcentrum Dilbeek (Kamerijklaan - 1700 Dilbeek)  Ongeveer 150 ritten per schooljaar. De planning gebeurt per schooljaar, dus in september worden de bussen gepland vanaf oktober tot juni. Uitzonderlijk gebeurt het vervoer niet naar CC Westrand, maar naar een locatie van max. 15 km. rond Dilbeek. Voor de prijsbepaling wordt uitgegaan van een bus voor een capaciteit van max. 50 leerlingen + 2 begeleiders.  Contactpersoon voor planning ritten: Erika Boeynaems (erika.boeynaems@westrand.be) 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Vervoer sportlessen 't Keperke 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeenteschool 't Keperke, Keperenbergstraat 37A te 1701 Itterbeek
II.2.4. Beschrijving
Vervoer tussen gemeentelijke basisschool 't Keperke (Keperenbergstraat 37a, 1701 Itterbeek) en sporthal Ten Gaerde (Jozef Mertensstraat, 1702 Groot-Bijgaarden) Ongeveer 35 ritten voor de lagere school. Ter illustratie: rittenschema schooljaar 2017 -2018 + leerlingenaantallen in bijlage F. Dit schema is afhankelijk van wijzigingen op basis van de exacte leerlingenaantallen die pas definitief zijn bij afsluiting van de inschrijvingsperiode eind september. Contactpersoon voor planning ritten: Christel Janssens (christel.janssens@dilbeek.be) 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 102-233159

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Zwembadvervoer

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Pajot-Tours
Postadres: Brusselsestraat 91,BE-1750 Lennik
E-mail: info@pajot-tours.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Sportactiviteiten

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: EUROBUSSING BRUSSELS SA
Postadres: Avenue Du Bejar 5,BE-1120 Neder-Over-Heembeek
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Vervoer bibliotheek

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Pajot-Tours
Postadres: Brusselsestraat 91,BE-1750 Lennik
E-mail: info@pajot-tours.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Vervoer schoolvoorstellingen Westrand

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Pajot-Tours
Postadres: Brusselsestraat 91,BE-1750 Lennik
E-mail: info@pajot-tours.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: Vervoer sportlessen 't Keperke

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-08-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Pajot-Tours
Postadres: Brusselsestraat 91,BE-1750 Lennik
E-mail: info@pajot-tours.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetensschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06