Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging Voor Huisvuilverwerking Meetjesland (ivm O.v.)

Inzamelen en verwerken houtafval op recyclageparken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM o.v.)
Postadres: Sint-Laureinsesteenweg 29,BE-9900 Eeklo
Contactpersoon: Mevrouw Hannelore Scheir
Tel: +32 92189011
Fax: +32 93781844
E-mail: hannelore.scheir@ivmmilieubeheer.be
Internetadres(sen): www.ivmmilieubeheer.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Inzamelen en verwerken houtafval op recyclageparken 
Referentienummer: 2018/20
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat het inzamelen en verwerken van houtafval op de recyclageparken van de deelnemende steden en gemeenten van IVM en IDM.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
755667.86 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel West 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
Voornaamste plaats van uitvoering: recyclageparken deelnemende steden en gemeenten
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het inzamelen en verwerken van houtafval op de recyclageparken van Eeklo, Knesselare, Maldegem en Sint-Laureins/Kaprijke. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel Oost 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
Voornaamste plaats van uitvoering: recyclageparken deelnemende steden en gemeenten
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het inzamelen en verwerken van houtafval op de recyclageparken van Assenede, Evergem, Lievegem-Lovendegem, Lievegem-Waarschoot en Lievegem-Zomergem. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Perceel Zuid 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
Voornaamste plaats van uitvoering: recyclageparken deelnemende steden en gemeenten
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat het inzamelen en verwerken van houtafval op de recyclageparken van Deinze-Deinze, Deinze-Nevele en Gavere en Zulte. 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Perceel IDM 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE233
Voornaamste plaats van uitvoering: recyclageparken deelnemende steden en gemeenten
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat de verwerking van houtafval van de recyclageparken binnen IDM-gebied (Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Zele en Zelzate). 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 119-270977

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Perceel West

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Renewi nv
Postadres: Berkebossenlaan 7,BE-2400 Mol
Tel: +32 80011114
Fax: +32 34432635
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Perceel Oost

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Renewi nv
Postadres: Berkebossenlaan 7,BE-2400 Mol
Tel: +32 80011114
Fax: +32 34432635
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Perceel Zuid

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Callens Reiniging bvba
Postadres: Breestraat 8,BE-8710 Wielsbeke
Tel: +32 56666921
Fax: +32 56956118
E-mail: info@crcontainers.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Perceel IDM

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-09

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Renewi nv
Postadres: Berkebossenlaan 7,BE-2400 Mol
Tel: +32 80011114
Fax: +32 34432635
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-11-06